🚀 Czym jest kultura przedsiębiorczości?

Napisane przez

Definicja kultury przedsiębiorczości

Istnieje kilka definicji kultury przedsiębiorczości. Aby ułatwić wyjaśnienie tego złożonego terminu, niektórzy autorzy podzielili to pojęcie na dwa słowa, z których się składa: “przedsiębiorczość” i “kultura“.

Zdefiniowane przez Wickhama (2006 cytowany w Browson, 2013), słowo przedsiębiorczy jest przymiotnikiem, który jest podawany w celu opisania, w jaki sposób przedsiębiorca podejmuje się tego, co robi. Użycie przymiotnika przedsiębiorczy wskazuje na szczególny styl działania przedsiębiorców.

Z drugiej strony Brownson (2013) wymienia termin kultura, który definiowany jest jako atrybuty, wartości, przekonania i zachowania, których jednostka uczy się lub nabywa z pokolenia na pokolenie, a także przekazywane przez jedną osobę i grupę do drugiej. Przekazywanie tych określonych atrybutów, wartości, przekonań i zachowań świadczy o intencjach wspierania określonego typu kultury.

Dlatego związek tych dwóch terminów został skonceptualizowany jako:

Społeczeństwo, które zwiększa ekspozycję atrybutów, wartości, przekonań i zachowań, które są związane z przedsiębiorcami (Brownson, 2013).

Bezpośrednie działania kultury przedsiębiorczości przy jednoczesnym rozpowszechnianiu zestawu wartości, przekonań, ideologii, nawyków, praktyk, zwyczajów i działań są ukierunkowane na wspieranie ducha przedsiębiorczości i ukazywanie korzyści płynących z przedsiębiorczości w populacji (Observatorio Nacional del Emprendedor, 2015).

Według OECD (2009 cytowane w Sánchez & Martínez, 2017), potrzeba czasu, aby rozwinąć kulturę przedsiębiorczości.

Wymaga to wysiłku ze strony zaangażowanych podmiotów, a w szczególności kultura przedsiębiorczości powinna zmierzać do tworzenia przedsiębiorstw o dużym wpływie. Głównymi wskaźnikami do pomiaru kultury przedsiębiorczości są: wizerunek społeczny przedsiębiorcy, jego sukces i wpływ oraz motywacja do rozpoczęcia działalności gospodarczej (Sánchez & Martínez, 2017).

Rozwój kultury przedsiębiorczości

Kultura przedsiębiorczości jest kształtowana przez kilka aspektów wewnątrz ekosystemu przedsiębiorczości.

Przedsiębiorca ma aspiracje, które są motorem do podjęcia procesu przedsiębiorczości, do bycia odpornym na ryzyko i ambitnym na tyle, by rozwijać firmę. Również społeczeństwo ma swoje własne wyobrażenia na temat przedsiębiorczości, co może pośrednio lub bezpośrednio wpływać na aktywność przedsiębiorczą oraz na to, czy jest to atrakcyjna ścieżka kariery.

Inne czynniki wpływające na kulturę przedsiębiorczości to prestiż, jakim cieszą się przedsiębiorcy, tolerancja i akceptacja niepowodzeń oraz liczba osób, które chcą zostać przedsiębiorcami.

Kiedy społeczeństwo lepiej postrzega przedsiębiorczość, są większe szanse, że więcej przedsiębiorców, inwestorów i organizacji zechce podjąć ryzyko podjęcia i wspierania przedsiębiorców (Observatorio Nacional del Emprendedor, 2015).

Hofstede (1980 cytowany w Brownson, 2013) stwierdza, że jednostka może zostać przyjęta do działania w formie przedsiębiorczej wewnątrz organizacji i w innych obszarach życia, gdy jest zmotywowana do odnalezienia siebie. Świadczy to o tym, że jednostka będzie należała do wyróżniającej się grupy kulturowej, ponieważ jej działania przedsiębiorcze będą ją odróżniały od innych jednostek.

Trzy poziomy kultury przedsiębiorczości

Kundu (2009 cytowany w Brownson, 2013) sklasyfikował kulturę na trzech różnych poziomach, które przyczyniają się do jej kształtowania, co widać na kolejnym rysunku.

Levels of constituent of entrepreneurial culture brownson
Poziomy składowych kultury przedsiębiorczości (Brownson, 2013)

Niewidzialny poziom

business person work indoors concept

Dwie składowe nieświadomego i niewidzialnego poziomu to atrybuty i wartości.

Atrybuty przedsiębiorczości są kluczowymi naturalnymi i pielęgnowanymi wskaźnikami, które pokazują ludzi, którzy mogą stać się przedsiębiorcami. Ten zestaw cech został uznany za czynnik sprzyjający zrozumieniu i wspieraniu przedsiębiorczości.

Znaczenie atrybutów przedsiębiorczości polega na tym, że są one krytycznym czynnikiem wpływającym na podjęcie i rozpoczęcie działalności gospodarczej przez jednostkę. Aby pobudzić cechy przedsiębiorczości, należy wpływać na rozwój i realizację pomysłów biznesowych.

Jeśli chce się wpłynąć na liczbę osób, które mogą stać się przedsiębiorcami, należy skupić się na ich cechach. Niemniej jednak, przedsiębiorca musi być również pielęgnowany poprzez odpowiednie szkolenia i doświadczenie, aby zachęcić go do posiadania atrybutów przedsiębiorczości (Brownson, 2013).

Wartości przedsiębiorcze to koncepcje, które mogą być wyraźne lub ukryte, a które w tym przypadku są charakterystyczne dla przedsiębiorców, co pokazuje pragnienia wyboru pomiędzy różnymi sposobami działania.

Wartości te są motorem do podejmowania decyzji. Są one odzwierciedleniem świadomego poglądu przedsiębiorcy i skłaniają go do podjęcia decyzji o działaniu. Wartości pokazują sposób, w jaki zachowują się ludzie.

Dla przedsiębiorców wartości nie tylko wskazują, jakie decyzje będą podejmować, ale także pokazują, jak będą podchodzić do nowego przedsięwzięcia.

Jak stwierdzili naukowcy, istnienie wartości przedsiębiorczych u jednostki wpływa również na tempo tworzenia nowych firm, dlatego rządy, które chcą zwiększyć liczbę miejsc pracy, powinny również przywiązywać wagę do kształtowania indywidualnych wartości w kierunku przedsiębiorczości (Brownson, 2013).

Jak podają Mourdoukoutas i Papadimitrou (2002 cytowani w Brownson, 2013), wartości, które są związane z przedsiębiorczością to autonomia, swoboda niezależnego działania, innowacyjność, swoboda eksperymentowania, podejmowanie ryzyka, zdolność do podejmowania inicjatyw i agresywność konkurencyjna.

Z drugiej strony, pomimo kulturowego pochodzenia przedsiębiorcy, Morris i Schindehutte’s (2005 cytowani w Brownson 2013) stwierdzili, że przedsiębiorcy podzielają takie wartości przy rozpoczynaniu działalności, jak niezależność, innowacyjność, uczciwość i ciężka praca.

Poziom półwidoczny

group of people brainstorming sitting on the

Na drugim poziomie, półwidocznym lub półświadomym, znajduje się mentalność przedsiębiorcy.

Sposób myślenia przedsiębiorcy to postawa, z jaką przedsiębiorca reaguje na określony obiekt w sposób korzystny lub niekorzystny, w oparciu o wyuczone predyspozycje.

Postawy są podstawą ludzkiego zachowania, aby być zmotywowanym i czuć osobiste osiągnięcia.

Na postawy przedsiębiorcze wpływ mają i miały doświadczenia, które jednostka przeżyła oraz to, jak myśli i czuje się z tym, co przeszła.

Jeśli jednostki brały udział w programach i politykach rządowych, które próbują wspierać przedsiębiorczość kulturową, ich doświadczenia związane z tym wydarzeniem mogą mieć wpływ na ich nastawienie do przedsiębiorczości (Brownson, 2013).

Badanie Hatten i Ruhland nad postawą studentów wobec przedsiębiorczości w programie Small Business Institute (1995 cytowane w Brownson 2013) wykazało, że mają oni pozytywną zmianę wobec przedsiębiorczości, wzmacniającą w nich chęć zostania przyszłymi przedsiębiorcami.

Chociaż była to jedna próba studentów, różne badania wykazały, że studenci, którzy uczestniczą w różnych programach przedsiębiorczości z dobrze skonstruowanym planem, mają tendencję do wzmacniania się w bogatej kulturze przedsiębiorczości (Kumara & Sahasranam, 2009).

Widoczny poziom

businesswoman presenting to colleagues at a

Widoczny poziom pokazuje zachowania przedsiębiorcze.

Zachowanie przedsiębiorcze jest bezpośrednim działaniem jednostki w celu rozpoczęcia nowego biznesu.

Jak definiuje Williams (2010), przedsiębiorcze zachowanie jest postrzegane jako kombinacja działań podejmowanych przez przedsiębiorcę, które są stale dostosowywane i definiowane, aby ustawić szansę, dopóki nie zostanie ona umiejscowiona i zaakceptowana na rynku.

Efektem tego działania jest powstanie nowego przedsiębiorstwa.

Referencje

Brownson, C. D., 2013. Fostering Entrepreneurial Culture: A Conceptualization. European Journal of Business and Management.

Observatorio Nacional del Emprendedor, 2015. Análisis Transversal del Gasto en Políticas de Apoyo a Emprendedores, MiPYMES.. Ciudad de México: INADEM.

Sánchez, M. & Martínez, P., 2017. Metodología para la Creación de Empresas Basadas en Investigación y Desarrollo Tecnológico, México: Instituto Nacional del Emprendedor.