Carlos-barraza-logo-50

🚀 Wat is ondernemerscultuur?

Ondernemerscultuur
Geschreven door

Definitie van ondernemerscultuur

Er bestaan verschillende definities van ondernemerschapscultuur. Om deze complexe term gemakkelijk uit te leggen, hebben sommige auteurs het begrip opgesplitst in de twee woorden waaruit het is samengesteld, “ondernemerschap” en “cultuur“.

Gedefinieerd door Wickham (2006 geciteerd in Browson, 2013), is het woord ondernemend het bijvoeglijk naamwoord dat wordt gegeven om te beschrijven hoe de ondernemer onderneemt wat hij doet. Het gebruik van het adjectief “ondernemend” geeft een bepaalde stijl aan van wat ondernemers doen.

Anderzijds noemt Brownson (2013) de term cultuur die wordt gedefinieerd als de eigenschappen, waarden, overtuigingen en gedragingen die het individu van de ene generatie op de andere leert of aanleert, en die door de ene persoon en groep aan de andere worden doorgegeven. Uit de overdracht van deze bepaalde eigenschappen, waarden, overtuigingen en gedragingen blijkt de intentie om een bepaald soort cultuur te bevorderen.

Daarom is de vereniging van deze twee termen geconceptualiseerd als:

Een samenleving die het tentoonspreiden van de eigenschappen, waarden, overtuigingen en gedragingen die gerelateerd zijn aan ondernemers bevordert (Brownson, 2013).

De directe acties van de ondernemerscultuur, waarbij het geheel van waarden, overtuigingen, ideologieën, gewoonten, praktijken, gebruiken en acties wordt verspreid, zijn erop gericht de ondernemersgeest te bevorderen en de voordelen van ondernemerschap onder de bevolking te tonen (Observatorio Nacional del Emprendedor, 2015).

According to the OECD (2009 as cited in Sánchez & Martínez, 2017), it takes time to develop an entrepreneurial culture.

Het vergt inspanningen tussen de betrokken actoren, en met name de ondernemerscultuur moet gericht zijn op ondernemingen met een grote impact. Waarbij de belangrijkste indicatoren om de ondernemerscultuur te meten het sociale imago van de ondernemers zijn, hun succes en impact, en de motivatie om een bedrijf te starten (Sánchez & Martínez, 2017).

Ontwikkeling van een ondernemerscultuur

De ondernemerscultuur wordt gevormd door verschillende aspecten binnen het ondernemings-ecosysteem.

De ondernemer heeft aspiraties die als motor dienen om het ondernemersproces aan te vatten, tegen risico’s bestand te zijn en ambitieus genoeg te zijn om een bedrijf te laten groeien. Ook de samenleving heeft haar eigen indrukken over ondernemerschap, die direct of indirect van invloed kunnen zijn op de ondernemersactiviteit, en of het een aantrekkelijk carrièrepad is om te volgen.

Andere percepties die van invloed zijn op de ondernemerscultuur zijn het prestige dat aan ondernemers wordt verleend, de tolerantie en aanvaarding van mislukking en het aantal mensen dat overweegt ondernemer te worden.

Wanneer een samenleving een betere perceptie heeft van ondernemerschap, is de kans groter dat meer ondernemers, investeerders en organisaties het risico willen nemen om te ondernemen en ondernemers te ondersteunen (Observatorio Nacional del Emprendedor, 2015).

Hofstede (1980 geciteerd in Brownson, 2013) stelt dat een individu kan worden omarmd om te handelen in een ondernemende vorm binnen een organisatie en op andere gebieden van het leven wanneer de persoon gemotiveerd is om zichzelf te vinden. Hieruit blijkt dat het individu tot een onderscheiden culturele groep zal behoren, aangezien zijn ondernemersactiviteiten hem van andere individuen zullen onderscheiden.

De drie niveaus van een ondernemerscultuur

Kundu (2009 geciteerd in Brownson, 2013) heeft cultuur ingedeeld in drie verschillende niveaus die bijdragen aan de vorming ervan, zoals te zien is in de volgende figuur.

Levels of constituent of entrepreneurial culture brownson
Niveaus van bestanddelen van ondernemingscultuur (Brownson, 2013)

Het onzichtbare niveau

business person work indoors concept

Twee bestanddelen van het onbewuste en onzichtbare niveau zijn de attributen en de waarden.

De ondernemerskenmerken zijn belangrijke natuurlijke en aangeleerde indicatoren die aantonen wie ondernemer kan worden. Dit geheel van kenmerken is erkend als een drijvende kracht om ondernemerschap te begrijpen en te bevorderen.

Het belang van de ondernemerskenmerken is gebaseerd op het feit dat zij een kritieke factor zijn bij het beïnvloeden van het individu om een bedrijf te beginnen. Om ondernemersattitudes aan te moedigen, moet de ontwikkeling en verwezenlijking van bedrijfsideeën worden beïnvloed.

Indien men invloed wil uitoefenen op het aantal mensen dat ondernemer kan worden, dient men zich te concentreren op hun eigenschappen. Niettemin moet de ondernemer ook worden gevoed met de juiste opleiding en ervaring om zijn of haar ondernemerskwaliteiten te stimuleren (Brownson, 2013).

De ondernemerswaarden zijn de opvattingen, die expliciet of impliciet kunnen zijn, en die in dit geval kenmerkend zijn voor ondernemers, waaruit blijkt dat zij een keuze willen maken tussen de verschillende handelwijzen.

Deze waarden zijn de drijfveren om beslissingen te nemen. Zij zijn de weerspiegeling van de bewuste zienswijze van de ondernemer en zetten hem aan tot het nemen van een besluit. De waarden tonen de manier waarop de mens zich gedraagt.

Voor ondernemers laten de waarden niet alleen zien welke beslissingen zij zullen nemen, maar zij laten ook zien hoe zij een nieuwe onderneming zullen aanpakken.

Wetenschappers hebben ontdekt dat het bestaan van waarden voor ondernemerschap bij een individu ook van invloed is op de snelheid waarmee nieuwe bedrijven worden opgericht. Regeringen die het aantal banen willen verhogen, moeten daarom ook belang hechten aan het vormen van individuele waarden voor ondernemerschap (Brownson, 2013).

Zoals vermeld door Mourdoukoutas en Papadimitrou (2002 geciteerd in Brownson, 2013), zijn de waarden die geassocieerd worden met ondernemerschap autonomie, de vrijheid om onafhankelijk te handelen, innovativiteit, vrijheid om te experimenteren, risico’s nemen, het vermogen om initiatieven te nemen en competitieve agressiviteit.

Anderzijds stellen Morris en Schindehutte (2005, geciteerd in Brownson 2013) dat ondernemers, ondanks hun culturele achtergrond, bij het opstarten van een bedrijf waarden delen zoals onafhankelijkheid, innovatievermogen, eerlijkheid en hard werken.

Het semi-onzichtbare niveau

group of people brainstorming sitting on the

Op het tweede niveau, semi-zichtbaar of semi-bewust, bevindt zich de ondernemersmentaliteit.

De ondernemersmentaliteit is de houding van een ondernemer ten aanzien van een bepaald object op een gunstige of ongunstige manier, gebaseerd op een aangeleerde predispositie.

De attitudes zijn de fundamenten voor het menselijk gedrag om gemotiveerd te zijn en persoonlijke voldoening te voelen.

De ondernemershouding wordt beïnvloed en is beïnvloed door de ervaringen die het individu heeft opgedaan, en hoe hij denkt en voelt over wat hij heeft meegemaakt.

Als individuen hebben deelgenomen aan overheidsprogramma’s en -beleid die cultureel ondernemerschap proberen te bevorderen, kan hun ervaring met dit evenement een effect hebben op hun houding ten opzichte van ondernemerschap (Brownson, 2013).

Uit het onderzoek van Hatten en Ruhland naar de houding van studenten tegenover ondernemerschap in een programma van het Small Business Institute (1995, geciteerd in Brownson 2013) bleek dat zij een positieve houding tegenover ondernemerschap hebben, waardoor zij de wil hebben om toekomstige ondernemers te worden.

Hoewel het hier om één steekproef van studenten ging, hebben verschillende studies aangetoond dat studenten die deelnemen aan verschillende ondernemerschapsprogramma’s met een goed gestructureerd plan, de neiging hebben om versterkt te worden in een rijke ondernemingscultuur (Kumara & Sahasranam, 2009).

Het zichtbare niveau

businesswoman presenting to colleagues at a

Het zichtbare niveau toont het ondernemersgedrag.

Ondernemend gedrag is de directe handeling van het individu om een nieuwe onderneming te beginnen.

Zoals Williams (2010) het definieert, wordt ondernemend gedrag gezien als de combinatie van acties die door de ondernemer worden ondernomen, en die voortdurend worden aangepast en gedefinieerd om de opportuniteit te bepalen tot ze gepositioneerd en aanvaard is in de markt.

Het resultaat van deze actie is de oprichting van een nieuwe onderneming.

Ondernemersgedrag, -attributen en -vaardigheden.

De ondernemerscultuur is de omgeving waarin de eigenschappen, de waarden, de mentaliteit en het gedrag van ondernemers worden ontwikkeld.

Binnen deze omgeving moeten ondernemers besluiten nemen om risico’s te nemen en een bedrijf te starten.

Solide culturele attributen vormen de basis voor de ontwikkeling van ondernemers.

De noodzaak van de ontwikkeling van een ondernemerscultuur in het algemeen moet in de gehele samenleving centraal staan.

En daarbij zijn er gedragingen, eigenschappen en vaardigheden die moeten worden bevorderd om het ondernemerschap te ontwikkelen. (Pinto, 2007)

Ondernemers en de starterscultuur

De startup-cultuur is de laatste jaren in opkomst, waarbij steeds meer ondernemers ervoor kiezen hun bedrijf te starten om zich eigenaar te voelen.

Deze innovatieve cultuur draait om risico’s nemen, innovatief en creatief zijn en buiten de gebaande paden denken.

Het is een spannende implementatie en een snelle omgeving die steeds meer mensen aantrekt om een positieve impact te genereren.

Er zijn een paar belangrijke redenen waarom de startup-cultuur zo positief aantrekkelijk is.

Ten eerste biedt het de mogelijkheid je eigen baas te zijn en iets vanaf nul op te bouwen.

Ten tweede is het een geweldige omgeving om te netwerken en gelijkgestemden te ontmoeten.

En tenslotte kan het zowel financieel als persoonlijk zeer lonend zijn.

Als je erover denkt je eigen bedrijf te beginnen, dan is de startup-cultuur zeker iets wat je moet overwegen, omdat je het goede voorbeeld kunt geven, producten en diensten kunt innoveren, en kunt leren een manager te zijn.

Het is een spannende, mondige en uitdagende wereld, maar een die op de lange termijn echt kan lonen.

Hoe werknemers in staat stellen en aanmoedigen om intrapreneurs te worden

Intrapreneurship is het proces van het creëren en ontwikkelen van nieuwe ideeën en het omzetten daarvan in succesvolle producten of diensten binnen een organisatie.

Intrapreneurship kan een manier zijn om binnen de organisatiecultuur de waarden te bevorderen die ondernemerschap bevordert, zoals verantwoordelijkheidszin, openheid, creativiteit, veerkracht en het overwinnen van uitdagingen en meer.

Door intrapreneurship krijgen werknemers de kans om hun vaardigheden op het gebied van innovatie, creativiteit en het nemen van risico’s uit te testen.

Intrapreneurship gaat over het hebben van een visie en het nemen van de nodige stappen om die visie te verwezenlijken.

Het gaat erom proactief te zijn en nieuwe manieren te vinden om het bedrijf van binnenuit te verbeteren.

Er kunnen al werknemers zijn die de ondernemersgeest hebben, maar die bang zijn om hun eigen onderneming te beginnen, die zich onzeker voelen of een aantal andere redenen waarom zij liever iemand hebben die hen ertoe aanzet een nieuw project te starten.

In die gevallen gaat het erom de ondernemersvaardigheden van de persoon uit te werken en te ontwikkelen, zodat zijn of haar ideeën met succes kunnen worden toegepast ten voordele van zowel het bedrijf als de persoon zelf.

Er zijn enkele belangrijke manieren om uw werknemers in staat te stellen en aan te moedigen om intrapreneurs te worden.

Geef hen ten eerste de vrijheid om te experimenteren, beslissingen te nemen en risico’s te nemen.

Moedig hen aan om buiten de kaders te denken en met nieuwe ideeën te komen.

Ten tweede, geef ze de middelen die ze nodig hebben om succesvol te zijn, maar ook om fouten te mogen maken.

Dit omvat toegang tot financiering, mentorschap en opleiding.

Ten derde, creëer een cultuur van innovatie binnen uw bedrijf.

Door ondernemerschap binnen uw organisatie te bevorderen, weten werknemers geleidelijk dat zij een mate van vertrouwen krijgen om nieuwe projecten te ondernemen.

Veel gestelde vragen over de ondernemerscultuur

Om deze complexe term gemakkelijk uit te leggen, hebben sommige auteurs het begrip opgesplitst in de twee woorden waaruit het is samengesteld, “ondernemend”
en “cultuur”. Gedefinieerd door Wickham (2006 geciteerd in Browson, 2013), is het woord ondernemend het bijvoeglijk naamwoord dat wordt gegeven om te beschrijven hoe de ondernemer onderneemt wat hij doet.

Het gebruik van het adjectief “ondernemend” geeft een bepaalde stijl aan van wat ondernemers doen. Anderzijds noemt Brownson (2013) de term cultuur die wordt gedefinieerd als de eigenschappen, waarden, overtuigingen en gedragingen die het individu van de ene generatie op de andere leert of aanleert, en die door de ene persoon en groep aan de andere worden doorgegeven. Uit de overdracht van deze bepaalde eigenschappen, waarden, overtuigingen en gedragingen blijkt de intentie om een bepaald soort cultuur te bevorderen.

De ondernemerscultuur is de omgeving waarin de eigenschappen, de waarden, de mentaliteit en het gedrag van ondernemers worden ontwikkeld. Binnen deze omgeving moeten ondernemers besluiten nemen om risico’s te nemen en een bedrijf te starten.

Om een onderontwikkelde ondernemerscultuur te versterken, zijn er initiatieven nodig die de zakelijke mogelijkheden aan verschillende en grote delen van de bevolking laten zien, zodat zij geïnspireerd kunnen worden om naar ondernemerschap te verlangen (Piegeler & Röhl 2015 zoals geciteerd in Röhl,2016).

Zelfs met een sterke ondernemerscultuur betekent dit niet dat de nieuwe ondernemingen succesvol zullen zijn of een snelle groei zullen kennen. De mensen die zich in een hoog ondernemende cultuur bevinden, zijn meer geneigd om actie te ondernemen en hun vaardigheden te gebruiken om beslissingen te nemen (Foreman & Zhou, 2011).

Landen met een laag en gemiddeld BBP vertonen doorgaans meer ondernemerschap in de beginfase en in gevestigde ondernemingen dan landen met een hoger BBP. Landen met een hoog BBP hebben daarentegen een sterker sterk groeiend ondernemerschap en een hoge innovatiegraad dan landen met een laag of gemiddeld BBP.

Cultuur speelt een andere rol bij de bevordering van ondernemersactiviteit. Wat in de ene cultuur succesvol is, is dat in de andere misschien niet. Daartoe moet rekening worden gehouden met de culturele context en de economische ontwikkeling (Li, et al., 2012)

De rol van het ondernemerschap in de economieën van de landen heeft zijn belang aangetoond. Ondernemerschap is de eerste basis voor het genereren van productieve en innovatieve processen.

Ondernemers zijn de mensen die hun tijd en kapitaal riskeren om veranderingen te leiden die problemen kunnen oplossen waar samenlevingen mee te kampen hebben. Ondernemerschap vereist verschillende activiteiten die beginnen met weten hoe kansen te identificeren en vervolgens te benutten
hen, om het bedrijf te laten groeien, het concurrerend te maken, werkgelegenheid en welvaart te genereren.

Referenties

Brownson, C. D., 2013. Het bevorderen van Ondernemerscultuur: Een Conceptualisering. European Journal of Business and Management.

Foreman, J. & Zhou, P., 2011. The Strenght and Persistence of Entrepreneurial Culture.
Journal of Evolutionary Economy.

Li, H., Rauch, A. & Zhao, X., 2012. Cross-country Differences in Entrepreneurial Activity: The Role of Cultural Practice and National Wealth. Frontiers of Business Research in China

Observatorio Nacional del Emprendedor, 2015. Análisis Transversal del Gasto en Políticas de Apoyo a Emprendedores, MiPYMES… Ciudad de México: INADEM.

Pinto, R., 2007. Fostering a Culture of Entrepreneurship: A Project Proposal, Hamburg: GFA Consulting Group GmbH.

Röhl, K., 2016. Entrepreneurial culture and start-ups. Could a cultural shift in favour of entrepreneurship lead to move innovative start-ups?, Cologne: Cologne Institute for Economic Research.

Sánchez, M. & Martínez, P., 2017. Metodología para la Creación de Empresas Basadas en Investigación y Desarrollo Tecnológico, México: Instituto Nacional del Emprendedor.

Meer over het Ondernemend Ecosysteem
Inhoudsopgave