9 exempel på marknadsföringsmål som kan ingå i din strategi

Marketing Objectives Examples
Skrivet av

Det finns en rad olika marknadsföringsmål som ett företag kan sätta upp för att vägleda sina marknadsföringsinsatser.

Marknadsföringsmålen för ett företag är att skapa medvetenhet om företaget och dess produkter eller tjänster, skapa intresse bland potentiella kunder, bygga upp varumärkeslojalitet och öka försäljningen.

De specifika målen varierar beroende på vilken typ av företag och vilka produkter eller tjänster som erbjuds.

Men i allmänhet är målet att nå så många människor som möjligt och omvandla dem till betalande kunder.

För att uppnå dessa mål använder företagen en rad olika marknadsföringsverktyg och strategier, t.ex. reklam, PR, kampanjer och sociala medier.

Nyckeln är att hitta den rätta mixen av tekniker som fungerar bäst för företaget och dess målmarknad.

Målen för försäljning och marknadsföring bör överensstämma med företagets vision och uppdrag.

Ett företags försäljnings- och marknadsföringsmål bör alltid överensstämma med företagets vision och uppdrag.

Organisationer som vill växa och uppfylla sina nyckelindikatorer måste utveckla en kultur av lagarbete mellan olika avdelningar.

Detta garanterar att företaget alltid arbetar mot sina mål och att dess försäljnings- och marknadsföringsinsatser är inriktade på att nå dessa mål.

Genom att anpassa sina försäljnings- och marknadsföringsmål till sin vision och sitt uppdrag kan ett företag se till att det alltid rör sig framåt och gör framsteg mot sina slutliga mål.

Överlag bör olika marknadsförings- och försäljningsteam kunna arbeta tillsammans så att båda kan stödja och nå de viktigaste affärsmålen.

Vad är syftet med att fastställa marknadsföringsmål och KPI:er?

Syftet med marknadsföringsmålen är att fastställa specifika, mätbara och uppnåeliga mål som ett företag hoppas uppnå genom effektiva marknadsföringsaktiviteter.

Att uppnå dina marknadsföringsmål bör anpassas till de övergripande affärsmålen exempel och kan användas som vägledning för att utveckla en marknadsföringsplan.

Marknadsföringens huvudmål är vanligtvis att öka försäljningen och vinsten, men andra mål som att öka varumärkeskännedomen eller kundlojaliteten kan också vara viktiga.

Det är viktigt att fastställa KPI:er för marknadsföring eftersom det gör det möjligt för marknadsförare att spåra och mäta sina framsteg mot specifika mål och nå dina mål.

På så sätt kan de avgöra om deras kampanjer är effektiva eller inte och göra nödvändiga justeringar för att uppfylla de fastställda mätvärdena och KPI:erna.

Dessutom kan KPI:er hjälpa marknadsförare att identifiera områden som behöver förbättras, veta vart man är på väg och optimera sina strategier för bättre resultat.

Marknadsföringsmålen måste vara möjliga att uppnå inom en viss tidsram, annars är de egentligen inga mål alls.

Uppnåeliga marknadsföringsmål hjälper företaget att hålla sig på rätt spår och kan ge riktmärken mot vilka man kan mäta framstegen.

När de väl har uppnåtts kan marknadsföringsmålen revideras eller uppdateras vid behov för att fortsätta att driva affärstillväxten.

Fastställa SMART-mål för marknadsföring

SMART-målen är ett populärt verktyg för att fastställa marknadsföringsmål.

SMART är en akronym som står för Specific, Measurable, Achievable, Realistic och Time-based.

När marknadsförare sätter upp mål med hjälp av SMART-ramen bör de börja med att vara specifika om vad de hoppas uppnå.

De bör sedan fråga sig om KPI-målet är mätbart, uppnåeligt, realistiskt och tidsbaserat.

Ett specifikt mål kan till exempel vara att öka varumärkeskännedomen med 10 % under de kommande sex månaderna.

För att se till att målet är SMART måste marknadsförare överväga om det är realistiskt och uppnåeligt med tanke på deras resurser och tidsram.

SMART-målen är ett bra verktyg för att sätta upp marknadsföringsmål eftersom de tvingar marknadsförare att vara specifika och fundera på om deras SMART-mål är uppnåeliga.

Det är dock viktigt att marknadsföringsgrupper kommer ihåg att alla mål inte behöver vara SMART för att vara framgångsrika.

Det finns exempel på SMART-mål som kan vägleda dig till fler idéer.

9 exempel på marknadsföringsmål

Nedan följer nio exempel på marknadsföringsmål som kan användas för att styra ett företags marknadsföringsaktiviteter:

1. Öka medvetenheten om varumärket

Ett företag kan ha som mål att öka allmänhetens kännedom om sitt varumärke.

Detta kan göras genom reklam, sociala medier, PR och andra marknadsföringsinitiativ.

När varumärkena är nya är det viktigt att göra detta till en av de viktigaste prioriteringarna, så att marknaden verkligen kan lära känna varumärket och bygga upp den första kundbasen.

2. Öka trafiken på webbplatsen

Ett annat mål kan vara att öka trafiken till företagets webbplats.

Detta kan göras genom att optimera webbplatsen för sökmotorer, genom att använda onlineannonser och genom att marknadsföra webbplatsen via sociala medier och andra kanaler.

Genom att arbeta med inkommande marknadsföringsstrategier kan företag öka antalet besökare på sin webbplats som så småningom kan omvandlas till leads och därefter till ett större antal nya kunder.

SEO är en av de bästa taktikerna för digital marknadsföring som hjälper dig att nå detta mål.

3. Generera leads

Ett företag kanske vill generera fler leads, eller potentiella kunder, för sitt säljteam.

Detta kan göras genom kampanjer för att generera leads som riktar sig till potentiella kunder med relevanta meddelanden.

Det är viktigt att företagen lägger upp sina marknadsföringskampanjer på rätt sätt för att fokusera på att få kvalificerade leads till kunderna.

4. Öka försäljningen på nätet

Ett mål kan vara att öka försäljningen online om företaget har utvecklat en onlinekanal för att utveckla sin verksamhet.

Detta kan göras genom att optimera e-handelswebbplatsen, göra annonser på nätet, använda e-postmarknadsföring och andra digitala marknadsföringsmetoder.

Företag kan ställa in Google Analytics för att hålla koll på försäljningsstatistiken i sin webbutik.

5. Öka försäljningen i butik

Om företaget har fysiska butiker kan ett mål vara att öka försäljningen på dessa platser.

Detta kan göras genom riktad lokal reklam, kampanjer i butik och effektiv marknadsföring.

I vissa städer är traditionell marknadsföring fortfarande effektiv och bör inte uteslutas från marknadsavdelningarna.

Även om allt fokus nu har varit på digital marknadsföring, kan en marknadsföringsplan som inkluderar offline-taktik också hjälpa till att uppfylla KPI:er.

6. Expandera till nya marknader

Ett annat mål kan vara att utvidga företagets räckvidd till nya marknader.

Detta kan innebära forskning om nya geografiska områden och målgrupper i dessa områden.

Dessutom kan det krävas att man utvecklar nytt marknadsföringsmaterial och anpassar den nuvarande marknadsföringsmixen för att bättre tilltala de nya segmenten.

Företagen måste arbeta för att förstå den nya marknaden så att de framgångsrikt kan förbättra sin nya kundanskaffning på en annan plats.

7. Ange en ny produktkategori

Ett annat mål bör också vara att gå in i en ny produktkategori med ett befintligt eller nytt produkt- eller tjänsteutbud.

Detta skulle kräva marknadsundersökningar för att bedöma de potentiella möjligheterna och utveckling av en strategi för att nå ut på marknaden för den nya produkten eller de nya produkterna.

Att lansera en ny produkt kräver tid, därför bör projektledare och marknadschefer samarbeta för att fastställa lanseringsdatumet, men också för att arbeta ordentligt med kampanjen kring den innan den lanseras för att skapa medvetenhet hos kunderna.

8. Öka marknadsandelen

Ett företag kan vilja öka sin andel av den totala marknaden för sina produkter eller tjänster.

Detta mål skulle innebära att utveckla strategier för att ta marknadsandelar från konkurrerande varumärken.

Företagens övergripande marknadsföringsstrategi bör fokusera på att öka intäkterna och få nya kunder.

9. Bygga upp varumärkeskapitalet

Att bygga upp ett starkt varumärkeskapital är ett annat långsiktigt mål som företag ofta sätter upp för sina marknadsföringsinsatser.

Detta kräver att man skapar positiva associationer till varumärket i konsumenternas medvetande och att varumärket skiljer sig från konkurrenterna.

Med tiden bör detta leda till ett ökat varumärkesvärde.

Mer om sociala medier

Affiliate Disclosure: Some links of products or services will send you to partner websites where we might get a commission by recommending their product & service. 

Innehållsförteckning