Vad är yrkesetik och varför är den viktig?

Vad är yrkesetik och varför är den viktig?
Skrivet av

Yrkesetik är viktig eftersom den dikterar för yrkesverksamma en rad regler för hur en yrkesutövare ska agera gentemot de människor som han/hon har yrkesmässiga relationer med.

Ur filosofisk synvinkel har etik att göra med moral och med hur människor agerar i betydelsen godhet eller ondska.

I den här artikeln kommer jag att informera dig om yrkesetik, typer av etik, yrkesetikens kännetecken, principer som den bygger på och skälen till varför yrkesetik är viktig.

Vad är yrkesetik?

Arbetsmoral

Yrkesetik består av alla moraliska normer som styr yrkesutövarnas beteende och handlingar. Det bör noteras att dessa regler kan variera för varje yrke, men de kommer alltid att bygga på principer och värderingar.

Det är också relevant att begreppsliggöra en yrkesman, moral och etik.


Professionell
. I allmänhet avses en universitetsutbildad person som har avlagt en examen och som utövar sitt yrke med förmåga och tillämpning.


Moral
. Denna term syftar på en persons sätt att agera i sitt sociala och individuella liv och relaterar detta till gott och ont eller godhet och ondska.

Etik. Den avser de moraliska normer som ligger till grund för en persons beteende i den miljö där han/hon utvecklas, oavsett om det är individuellt, socialt eller yrkesmässigt. Etik delas in i tre grenar eller typer: metaetik, normativ etik och tillämpad etik.

Yrkesetik är av tillämpad typ, där kontroversiella frågor behandlas ur moralisk synvinkel.

Varför är yrkesetik viktigt?

Arbetskamrater som lyssnar på sin kollega

Yrkesetik är viktig eftersom den bidrar till att skapa organisationer som bygger på moraliska uppförandestandarder.

Det finns flera anledningar till varför yrkesetik är viktigt.

Allmänna kännetecken för yrkesetik

Yrkesetiken har allmänna egenskaper som kan användas för att ta fram andra mer specifika egenskaper:

Det har med moral att göra.

Yrkesetik uppstår ur drivkraften att hålla ordning och reda på mänskliga prestationer.

Yrkesetik syftar till att stödja och förbättra de tjänster som en yrkesutövare tillhandahåller.

Den strävar efter moralisk korrekthet inom yrkena.

Yrkesetiken syftar till att se till att yrkena följer de positiva vägar som fastställts i varje samhälle.

Yrkesetik innebär att man följer värderingar.

Den presenterar de dygder som yrkesverksamma använder i sin verksamhet.

Principer för yrkesetik

Yrkesetiken bygger på principerna om välgörenhet, autonomi, icke-malgörenhet och rättvisa.

Principen om välgörenhet.

Dess grund hänvisar till varor och dygder, och yrkesutövarens handlingar är inriktade på att upprätthålla ett gynnsamt beteende gentemot den person som begär tjänsten och gentemot samhället i allmänhet.

Principen om autonomi.

Den är inriktad på respekt för frihet, på strävan efter balans och rättvisa som regel i förhållandet mellan yrkesutövare och klient, så att det inte finns några intressekonflikter och mycket mindre etiska.

Principen om icke-maleficence.

Den bygger på att man inte gör något som kan orsaka skada; yrkesutövaren är skyldig att inte på något sätt skada de personer han/hon har att göra med.

Rättviseprincipen.

Den grundar sig på yrkets sociala känsla och följer yrkets åtagande att sträva efter det gemensamma bästa, ett värdigt liv och att skapa rättvisa och jämlikhet.

Typer av yrkesetik

Med yrkesetik avses principer och kriterier som reglerar en yrkesutövares agerande, men det finns flera olika typer av yrkesetik som var och en är relaterad till ett yrke. Följande är de mest relevanta.

Yrkesetiska regler

Det finns ingen enhetlig etisk kod för yrkesutövare, eftersom de etiska principer som styr yrkesutövarens uppförande varierar beroende på vilket område de arbetar inom.

Det finns dock vissa allmänna etiska principer som alla yrkesverksamma bör följa, t.ex. ärlighet, integritet och respekt för andra.

Dessutom ska yrkesverksamma alltid sätta sina klienters eller patienters intressen i första rummet och undvika intressekonflikter.

Ramarna för de disciplinära etiska normerna måste fastställas av organisationen.

Det är en skyldighet att följa den uppförandekod och etik som gäller för medlemmarna i det yrket.

Syftet med att ha en etisk kod är att minska tvivlen i etiska beslutsprocesser.

Dessutom måste yrkesverksamma, oavsett bransch, bevara företagets integritet och rykte.

Med en etisk kod kan organisationer kanske inte helt och hållet garantera att de anställda kommer att uppträda, men den fastställer ett etiskt minimibeteende som förväntas minska eller eliminera eventuella klagomål, läckage av konfidentiell information eller etiska frågor där företagets image kan skadas.

Hur kan man utveckla högre yrkesetiska normer?

Yrkesverksamma kan lära sig om etiska förfaranden och hur de ska tillämpa dem i sitt arbete.

Högre yrkesetiska normer kan utvecklas genom utbildning och träning.

Några sätt att utveckla professionellt beteende och etiska normer kan vara att gå kurser eller workshops om etik, delta i professionella konferenser eller läsa professionella tidskrifter.

Individer kan också söka mentorer, handledare eller förebilder som exemplifierar etiskt ansvar med professionalism på sin arbetsplats.

De kan också få vägledning om hur de ska hantera etiska dilemman och relevanta lagar.

Dessutom kan organisationer skapa en etisk kultur genom att ställa tydliga förväntningar på de anställda och tillhandahålla resurser för att hjälpa dem att fatta etiska beslut.

Hur påverkar yrkesetiken beslutsfattandet?

När yrkesutövare ställs inför etiska dilemman måste de ta hänsyn till etiska principer för att kunna fatta välgrundade beslut som är förenliga med moraliska värderingar och yrkesmässiga skyldigheter. Etiskt beslutsfattande innebär att man utvärderar de potentiella konsekvenserna av åtgärder för intressenter och samhället i stort.

För att kunna balansera yrkesmässiga skyldigheter med etiska överväganden krävs att man prioriterar etiska normer och integritet i sina beslutsprocesser. Att hantera intressekonflikter och upprätthålla transparens är viktiga aspekter för att upprätthålla yrkesetiken.

Yrkesetik påverkar de val som individer gör i sina yrkesroller och betonar vikten av etiskt beteende och ansvarsfullt beslutsfattande i alla aspekter av arbetet.

Vilka är några vanliga etiska principer i yrkesmässiga sammanhang?

Konfidentialitet är en grundläggande etisk princip i yrkesutövningen och understryker vikten av att skydda känslig information och respektera klienternas integritet. Genom att upprätthålla sekretess skapas förtroende och skyddas intressena hos de personer som söker professionella tjänster.

Yrkesverksamma förväntas sträva efter excellens och upprätthålla yrkesintegritet i allt de företar sig. Detta åtagande innebär kontinuerligt lärande, efterlevnad av etiska riktlinjer och uppvisande av en hög kompetensnivå inom sina respektive områden.

Att värna om individers värdighet är en etisk skyldighet som yrkesutövare måste följa. Genom att respektera kundernas och kollegornas självständighet och rättigheter skapas en kultur av ömsesidig respekt och en stödjande och inkluderande arbetsmiljö.

Hur hanterar man etiska utmaningar i yrkesutövningen?

Att etablera ett ramverk för etiskt beslutsfattande är avgörande för att yrkesverksamma ska kunna hantera etiska utmaningar på ett effektivt sätt. Detta ramverk bör omfatta etiska principer, etiska koder och riktlinjer för etiskt uppträdande inom yrket.

Att utgå från etiska överväganden i alla handlingar är avgörande för att upprätthålla den professionella integriteten och det etiska ansvaret. Yrkesverksamma måste vara medvetna om hur deras beslut påverkar intressenter och samhället och se till att deras handlingar är förenliga med etiska normer.

När yrkesutövare ställs inför etiska dilemman kan de hänvisa till etablerade riktlinjer och söka råd från relevanta yrkesetiska kommittéer. För att hantera etiska utmaningar krävs ett genomtänkt och medvetet förhållningssätt som prioriterar etiska värden och principer.

Exempel på efterlevnad av yrkesetik

Affärsmännen arbetar vid möten

Att man följer yrkesetiken är uppenbart när:

Sammanfattningsvis finns det ett nära samband mellan etik och yrke, eftersom yrkesutövare på alla områden måste agera enligt principen att inte göra fel frivilligt mot en annan människa och följa etiken genom att bidra till kollektiv utveckling och social välfärd.

Referenser
Mer om Yrkeskarriär.
Innehållsförteckning