Carlos-barraza-logo-50

Co to są zasady etyki zawodowej i dlaczego są ważne?

Co to jest etyka zawodowa i dlaczego jest ważna?
Napisane przez

Etyka zawodowa jest ważna, ponieważ narzuca profesjonalistom szereg zasad związanych ze sposobem postępowania profesjonalisty wobec osób, z którymi utrzymuje on kontakty zawodowe.

Z filozoficznego punktu widzenia etyka wiąże się z moralnością i sposobem postępowania ludzi w sensie dobra lub zła.

W tym artykule opowiem o etyce zawodowej, rodzajach etyki, cechach charakterystycznych etyki zawodowej, zasadach, na których się opiera, oraz powodach, dla których etyka zawodowa jest ważna.

Co to jest etyka zawodowa?

Etyka pracy

Etyka zawodowa to ogół norm moralnych, które regulują zachowanie i działania profesjonalistów. Należy zauważyć, że dla każdego zawodu zasady te mogą się różnić, ale zawsze będą oparte na zasadach i wartościach.

Istotne jest także określenie pojęcia profesjonalisty, moralności i etyki.

Profesjonalne . Ogólnie odnosi się do absolwenta szkoły wyższej, który ukończył studia i wykonuje swój zawód z umiejętnościami i zastosowaniem.

Moralne . Termin ten odnosi się do sposobu działania osoby, w odniesieniu do jej życia społecznego i indywidualnego, odnosząc to działanie do dobra i zła lub do dobroci i złośliwości.

Etyka. Odnosi się do norm moralnych, na których opiera się postępowanie człowieka w środowisku, w którym się rozwija, m.in. indywidualnym, społecznym czy zawodowym. Etyka dzieli się na trzy gałęzie lub rodzaje: metaetykę, etykę normatywną i etykę stosowaną.

Etyka zawodowa jest etyką stosowaną, w której kontrowersyjne kwestie są rozpatrywane z punktu widzenia moralności.

Dlaczego etyka zawodowa jest ważna?

Współpracownicy słuchający swoich kolegów

Etyka zawodowa jest ważna, ponieważ służy tworzeniu organizacji opartych na moralnych standardach postępowania.

Oto kilka powodów, dla których etyka zawodowa jest ważna.

Ogólna charakterystyka etyki zawodowej

Etyka zawodowa ma cechy ogólne, z których można wyprowadzić inne, bardziej szczegółowe:

Jest ona związana z moralnością.

Etyka zawodowa wywodzi się z dążenia do utrzymania porządku i przestrzegania zasad w działaniu człowieka.

Etyka zawodowa ma na celu wspieranie i doskonalenie usług świadczonych przez profesjonalistów.

Dba o moralną prawość zawodów.

Etyka zawodowa dąży do zapewnienia, aby zawody podążały pozytywnymi ścieżkami ustanowionymi w każdym społeczeństwie.

Etyka zawodowa zakłada przestrzeganie wartości.

Przedstawia cnoty, którymi kierują się profesjonaliści w swojej pracy.

Zasady etyki zawodowej

Etyka zawodowa opiera się na zasadach dobroczynności, autonomii, nie-małomówności i sprawiedliwości.

Zasada dobroczynności.

Jego fundamentem są dobra i cnoty, a działania profesjonalisty są ukierunkowane na zachowanie przychylności wobec osoby, która zwraca się o pomoc, oraz wobec społeczeństwa w ogóle.

Zasada autonomii.

Jest ona zorientowana na poszanowanie wolności, poszukiwanie równowagi i sprawiedliwości jako zasady w relacjach między profesjonalistą a klientem, tak aby nie dochodziło do konfliktu interesów, a tym bardziej do konfliktu etycznego.

Zasada non-maleficence.

Opiera się ona na zaniechaniu wszelkich działań, które mogą wyrządzić szkodę; profesjonalista jest zobowiązany do nieszkodzenia w żaden sposób osobom, z którymi ma do czynienia.

Zasada sprawiedliwości.

Opiera się ona na społecznym sensie zawodu; realizuje zobowiązanie zawodów do poszukiwania wspólnego dobra, godnego życia oraz ustanowienia sprawiedliwości i słuszności.

Rodzaje etyki zawodowej

Etyka zawodowa odnosi się do zasad i kryteriów, które regulują działania profesjonalistów; istnieje jednak kilka rodzajów etyki zawodowej, z których każdy jest związany z danym zawodem. Poniżej wymieniono najistotniejsze z nich.

Przykłady przestrzegania zasad etyki zawodowej

Ludzie biznesu pracują spotykają się

Przestrzeganie zasad etyki zawodowej jest oczywiste, gdy:

Podsumowując, istnieje ścisły związek między etyką a zawodem, ponieważ profesjonaliści we wszystkich dziedzinach muszą działać zgodnie z zasadą nieczynienia zła dobrowolnie drugiemu człowiekowi i przestrzegać zasad etycznych, przyczyniając się do rozwoju zbiorowości i dobrobytu społecznego.

Referencje
Więcej o Kariera zawodowa.
Spis treści