Carlos-barraza-logo-50

Co to są zasady etyki zawodowej i dlaczego są ważne?

Co to jest etyka zawodowa i dlaczego jest ważna?
Napisane przez

Etyka zawodowa jest ważna, ponieważ narzuca profesjonalistom szereg zasad związanych ze sposobem postępowania profesjonalisty wobec osób, z którymi utrzymuje on kontakty zawodowe.

Z filozoficznego punktu widzenia etyka wiąże się z moralnością i sposobem postępowania ludzi w sensie dobra lub zła.

W tym artykule opowiem o etyce zawodowej, rodzajach etyki, cechach charakterystycznych etyki zawodowej, zasadach, na których się opiera, oraz powodach, dla których etyka zawodowa jest ważna.

Co to jest etyka zawodowa?

Etyka pracy

Etyka zawodowa to ogół norm moralnych, które regulują zachowanie i działania profesjonalistów. Należy zauważyć, że dla każdego zawodu zasady te mogą się różnić, ale zawsze będą oparte na zasadach i wartościach.

Istotne jest także określenie pojęcia profesjonalisty, moralności i etyki.


Profesjonalne
. Ogólnie odnosi się do absolwenta szkoły wyższej, który ukończył studia i wykonuje swój zawód z umiejętnościami i zastosowaniem.


Moralne
. Termin ten odnosi się do sposobu działania osoby, w odniesieniu do jej życia społecznego i indywidualnego, odnosząc to działanie do dobra i zła lub do dobroci i złośliwości.

Etyka. Odnosi się do norm moralnych, na których opiera się postępowanie człowieka w środowisku, w którym się rozwija, m.in. indywidualnym, społecznym czy zawodowym. Etyka dzieli się na trzy gałęzie lub rodzaje: metaetykę, etykę normatywną i etykę stosowaną.

Etyka zawodowa jest etyką stosowaną, w której kontrowersyjne kwestie są rozpatrywane z punktu widzenia moralności.

Dlaczego etyka zawodowa jest ważna?

Współpracownicy słuchający swoich kolegów

Etyka zawodowa jest ważna, ponieważ służy tworzeniu organizacji opartych na moralnych standardach postępowania.

Oto kilka powodów, dla których etyka zawodowa jest ważna.

Ogólna charakterystyka etyki zawodowej

Etyka zawodowa ma cechy ogólne, z których można wyprowadzić inne, bardziej szczegółowe:

Jest ona związana z moralnością.

Etyka zawodowa wywodzi się z dążenia do utrzymania porządku i przestrzegania zasad w działaniu człowieka.

Etyka zawodowa ma na celu wspieranie i doskonalenie usług świadczonych przez profesjonalistów.

Dba o moralną prawość zawodów.

Etyka zawodowa dąży do zapewnienia, aby zawody podążały pozytywnymi ścieżkami ustanowionymi w każdym społeczeństwie.

Etyka zawodowa zakłada przestrzeganie wartości.

Przedstawia cnoty, którymi kierują się profesjonaliści w swojej pracy.

Zasady etyki zawodowej

Etyka zawodowa opiera się na zasadach dobroczynności, autonomii, nie-małomówności i sprawiedliwości.

Zasada dobroczynności.

Jego fundamentem są dobra i cnoty, a działania profesjonalisty są ukierunkowane na zachowanie przychylności wobec osoby, która zwraca się o pomoc, oraz wobec społeczeństwa w ogóle.

Zasada autonomii.

Jest ona zorientowana na poszanowanie wolności, poszukiwanie równowagi i sprawiedliwości jako zasady w relacjach między profesjonalistą a klientem, tak aby nie dochodziło do konfliktu interesów, a tym bardziej do konfliktu etycznego.

Zasada non-maleficence.

Opiera się ona na zaniechaniu wszelkich działań, które mogą wyrządzić szkodę; profesjonalista jest zobowiązany do nieszkodzenia w żaden sposób osobom, z którymi ma do czynienia.

Zasada sprawiedliwości.

Opiera się ona na społecznym sensie zawodu; realizuje zobowiązanie zawodów do poszukiwania wspólnego dobra, godnego życia oraz ustanowienia sprawiedliwości i słuszności.

Rodzaje etyki zawodowej

Etyka zawodowa odnosi się do zasad i kryteriów, które regulują działania profesjonalistów; istnieje jednak kilka rodzajów etyki zawodowej, z których każdy jest związany z danym zawodem. Poniżej wymieniono najistotniejsze z nich.

Kodeks Etyki Zawodowej

Nie ma jednego uniwersalnego kodeksu etycznego dla profesjonalistów, ponieważ zasady etyczne, które kierują postępowaniem profesjonalisty, różnią się w zależności od dziedziny praktyki danej osoby.

Istnieją jednak pewne ogólne zasady etyczne, których powinni przestrzegać wszyscy profesjonaliści, takie jak uczciwość, rzetelność i szacunek dla innych.

Ponadto specjaliści powinni zawsze stawiać na pierwszym miejscu interesy swoich klientów lub pacjentów i unikać wszelkich konfliktów interesów.

Ramy dyscyplinarnych norm etycznych muszą być określone przez organizację.

Będzie to obowiązek przestrzegania kodeksu postępowania i etyki obowiązującego członków tego zawodu.

Celem posiadania kodeksu etycznego jest zmniejszenie wątpliwości w procesach podejmowania decyzji etycznych.

Ponadto niezależnie od branży, specjaliści muszą zachować integralność i reputację firmy.

Z kodeksem etycznym, organizacje mogą nie zapewnić całkowicie, że pracownicy będą się zachowywać, ale określa minimalne etyczne zachowanie, które ma zmniejszyć lub wyeliminować wszelkie skargi, wyciek poufnych informacji lub problemy etyczne, gdzie wizerunek firmy może być uszkodzony.

Jak wypracować wyższe standardy etyki zawodowej?

Profesjonaliści mogą poznać procedury etyczne i dowiedzieć się, jak je stosować w swojej pracy.

Wyższe zawodowe standardy etyczne mogą być rozwijane poprzez edukację i szkolenia.

Niektóre sposoby rozwijania profesjonalnego postępowania w zakresie norm etycznych mogą obejmować uczestnictwo w kursach lub warsztatach dotyczących etyki, udział w konferencjach zawodowych lub czytanie czasopism zawodowych.

Osoby mogą również szukać mentorów, przełożonych lub wzorów do naśladowania, którzy stanowią przykład etycznej odpowiedzialności z profesjonalizmem w swoim miejscu pracy.

Mogą też otrzymać wskazówki, jak radzić sobie z dylematami etycznymi i odpowiednimi przepisami prawa.

Dodatkowo, organizacje mogą tworzyć kulturę etyczną poprzez ustalenie jasnych oczekiwań wobec pracowników i zapewnienie zasobów pomagających im w podejmowaniu etycznych decyzji.

Jak etyka zawodowa wpływa na podejmowanie decyzji?

W obliczu dylematów etycznych profesjonaliści mają za zadanie rozważenie zasad etycznych w celu podjęcia świadomych decyzji zgodnych z wartościami moralnymi i zobowiązaniami zawodowymi. Etyczne podejmowanie decyzji wiąże się z oceną potencjalnych konsekwencji działań dla interesariuszy i społeczeństwa jako całości.

Równoważenie obowiązków zawodowych ze względami etycznymi wymaga od osób priorytetowego traktowania standardów etycznych i uczciwości w procesach decyzyjnych. Rozwiązywanie konfliktów interesów i utrzymywanie przejrzystości to kluczowe aspekty przestrzegania etyki zawodowej.

Etyka zawodowa wpływa na wybory dokonywane przez osoby pełniące funkcje zawodowe, podkreślając znaczenie etycznego zachowania i odpowiedzialnego podejmowania decyzji we wszystkich aspektach ich pracy.

Jakie są powszechne zasady etyczne w środowisku zawodowym?

Poufność jest podstawową zasadą etyczną w praktyce zawodowej, podkreślającą znaczenie ochrony poufnych informacji i poszanowania prywatności klientów. Zachowanie poufności buduje zaufanie i chroni interesy osób poszukujących profesjonalnych usług.

Od profesjonalistów oczekuje się dążenia do doskonałości i zachowania uczciwości zawodowej we wszystkich swoich działaniach. To zobowiązanie do doskonałości obejmuje ciągłe uczenie się, przestrzeganie wytycznych etycznych i wykazywanie wysokiego poziomu kompetencji w swoich dziedzinach.

Dbanie o godność jednostki jest etycznym obowiązkiem, którego muszą przestrzegać profesjonaliści. Poszanowanie autonomii i praw klientów i współpracowników sprzyja kulturze wzajemnego szacunku i promuje wspierające i integracyjne środowisko pracy.

Jak radzić sobie z wyzwaniami etycznymi w praktyce zawodowej?

Ustanowienie ram etycznego podejmowania decyzji jest niezbędne dla profesjonalistów, aby skutecznie radzić sobie z wyzwaniami etycznymi. Ramy te powinny obejmować zasady etyczne, kodeksy etyczne i wytyczne dotyczące etycznego postępowania w zawodzie.

Postępowanie zgodnie z zasadami etyki we wszystkich działaniach ma kluczowe znaczenie dla zachowania uczciwości zawodowej i przestrzegania obowiązków etycznych. Profesjonaliści muszą być świadomi wpływu swoich decyzji na interesariuszy i społeczeństwo, zapewniając zgodność swoich działań ze standardami etycznymi.

W obliczu dylematów etycznych specjaliści mogą odwoływać się do ustalonych wytycznych i zasięgać porady odpowiednich komitetów ds. etyki zawodowej. Podejmowanie wyzwań etycznych wymaga przemyślanego i celowego podejścia, które nadaje priorytet wartościom i zasadom etycznym.

Przykłady przestrzegania zasad etyki zawodowej

Ludzie biznesu pracują spotykają się

Przestrzeganie zasad etyki zawodowej jest oczywiste, gdy:

Podsumowując, istnieje ścisły związek między etyką a zawodem, ponieważ profesjonaliści we wszystkich dziedzinach muszą działać zgodnie z zasadą nieczynienia zła dobrowolnie drugiemu człowiekowi i przestrzegać zasad etycznych, przyczyniając się do rozwoju zbiorowości i dobrobytu społecznego.

Referencje
Więcej o Kariera zawodowa.
Spis treści