Carlos-barraza-logo-50

Wat is beroepsethiek en waarom is zij belangrijk?

Wat is beroepsethiek en waarom is het belangrijk
Geschreven door

Beroepsethiek is belangrijk omdat zij de beroepsbeoefenaren een reeks regels voorschrijft met betrekking tot de wijze waarop een beroepsbeoefenaar handelt ten opzichte van de mensen met wie hij/zij beroepsmatig te maken heeft.

Vanuit filosofisch oogpunt heeft ethiek te maken met moraal en met de manier waarop mensen handelen in de zin van goed of slecht.

In dit artikel zal ik u informeren over beroepsethiek, soorten ethiek, kenmerken van beroepsethiek, beginselen waarop zij is gebaseerd en de redenen waarom beroepsethiek belangrijk is.

Wat is beroepsethiek?

Work ethic

Beroepsethiek wordt gevormd door alle morele normen die het gedrag en de handelingen van beroepsbeoefenaren regelen. Er zij op gewezen dat deze regels voor elk beroep kunnen verschillen, maar dat zij altijd gebaseerd zullen zijn op beginselen en waarden.

Het is ook relevant om een beroepsethiek, moraal en ethiek te conceptualiseren.

Professioneel . Verwijst in het algemeen naar een universitair afgestudeerde die een graad heeft behaald en die zijn of haar beroep met bekwaamheid en toepassing uitoefent.

Moreel . Deze term verwijst naar de manier van handelen van een persoon, in termen van zijn of haar sociale en individuele leven, waarbij dit handelen in verband wordt gebracht met goed en kwaad of met goedheid en kwaadaardigheid.

Ethiek. Zij verwijst naar de morele normen waarop het gedrag van een persoon is gebaseerd in de omgeving waarin hij zich ontwikkelt; of het nu gaat om het individu, de maatschappij of onder meer het beroep. Ethiek wordt onderverdeeld in drie takken of soorten: meta-ethiek, normatieve en toegepaste ethiek.

Beroepsethiek is van het toegepaste type, waarbij controversiële kwesties worden behandeld vanuit het oogpunt van de moraal.

Waarom is beroepsethiek belangrijk?

Coworkers listening to their colleague

Beroepsethiek is belangrijk omdat zij ertoe dient organisaties te creëren die gebaseerd zijn op morele gedragsnormen.

Hier volgen een aantal redenen waarom beroepsethiek belangrijk is.

Algemene kenmerken van de beroepsethiek

Beroepsethiek heeft algemene kenmerken waaruit andere, meer specifieke kenmerken kunnen worden afgeleid:

Het heeft te maken met moraal.

Beroepsethiek komt voort uit de impuls om menselijke prestaties in orde en onder regels te houden.

Beroepsethiek heeft tot doel de dienstverlening van een beroepsbeoefenaar te ondersteunen en te verbeteren.

Het streeft de morele rechtschapenheid van de beroepen na.

De beroepsethiek heeft tot doel ervoor te zorgen dat de beroepen de positieve wegen volgen die in elke samenleving zijn uitgestippeld.

Beroepsethiek houdt in dat waarden worden nageleefd.

Het presenteert de deugden waarmee professionals werken.

Beginselen van de beroepsethiek

Beroepsethiek is gebaseerd op de beginselen van weldoen, autonomie, niet-mijdoen en rechtvaardigheid.

Beginsel van weldadigheid.

De grondslag ervan verwijst naar goederen en deugden; en het handelen van de beroepsbeoefenaar is gericht op het handhaven van een gunstig gedrag ten opzichte van de persoon die om de dienst verzoekt en ten opzichte van de samenleving in het algemeen.

Beginsel van autonomie.

Zij is gericht op de eerbiediging van de vrijheid, op het zoeken naar evenwicht en billijkheid als regel in de relatie tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt; zodat er geen belangenconflicten zijn en veel minder ethisch.

Beginsel van niet-maleficiëntie.

Het is gebaseerd op het nalaten van elke handeling die schade kan berokkenen; de beroepsbeoefenaar is verplicht de mensen met wie hij/zij te maken heeft, op geen enkele wijze schade te berokkenen.

Beginsel van rechtvaardigheid.

Het is gebaseerd op de sociale zin van het beroep; het streeft de inzet van de beroepsbeoefenaren na om te streven naar het algemeen welzijn, een waardig leven en de totstandbrenging van rechtvaardigheid en billijkheid.

Soorten beroepsethiek

Beroepsethiek verwijst naar beginselen en criteria die het handelen van een beroepsbeoefenaar reguleren; er zijn echter verschillende soorten beroepsethiek, die elk met een beroep verband houden. De volgende zijn de meest relevante.

Voorbeelden van de naleving van de beroepsethiek

Business people are working meeting

Naleving van de beroepsethiek is duidelijk wanneer:

Concluderend kan worden gesteld dat er een nauw verband bestaat tussen ethiek en het beroep, aangezien beroepsbeoefenaren op alle gebieden moeten handelen volgens het beginsel dat zij een ander mens niet vrijwillig onrecht mogen aandoen, en de ethiek moeten naleven door bij te dragen tot de collectieve ontwikkeling en het maatschappelijk welzijn.

Referenties
Meer over Professionele Carrière.
Inhoudsopgave