Carlos-barraza-logo-50

Mesleki etik nedir ve neden önemlidir?

What are professional ethics and why are they important
Tarafından yazıldı

Meslek etiği önemlidir çünkü profesyonellere, bir profesyonelin profesyonel olarak ilişki kurduğu kişilere karşı davranış biçimiyle ilgili bir dizi kural belirler.

Felsefi bir bakış açısıyla etik, ahlakla ve insanların iyilik ya da kötülük anlamında nasıl davrandıklarıyla ilgilidir.

Bu yazıda sizlere meslek etiği, etik türleri, meslek etiğinin özellikleri, dayandığı ilkeler ve meslek etiğinin neden önemli olduğu hakkında bilgi vereceğim.

Meslek etiği nedir?

Work ethic

Meslek etiği, profesyonellerin davranış ve eylemlerini yöneten tüm ahlaki standartlardan oluşur. Her meslek için bu kuralların değişebileceği, ancak her zaman ilke ve değerlere dayanacağı unutulmamalıdır.

Aynı zamanda bir profesyonel, ahlak ve etik kavramsallaştırması yapmak da yerinde olacaktır.


Profesyonel
. Genel olarak, bir dereceyi tamamlamış ve mesleğini yetenek ve uygulama ile icra eden bir üniversite mezununu ifade eder.


Ahlaki
. Bu terim, bir kişinin sosyal ve bireysel yaşamı açısından, bu eylemi iyilik ve kötülükle veya iyilik ve kötülükle ilişkilendirerek hareket etme biçimini ifade eder.

Etik. İster bireysel, ister sosyal veya mesleki olsun, bir kişinin içinde geliştiği ortamda davranışlarının dayandığı ahlaki normları ifade eder. Etik üç dala veya türe ayrılır: metaetik, normatif ve uygulamalı.

Meslek etiği, tartışmalı konuların ahlak açısından ele alındığı uygulamalı bir türdür.

Mesleki etik neden önemlidir?

Coworkers listening to their colleague

Meslek etiği önemlidir çünkü ahlaki davranış standartlarına dayalı organizasyonların oluşturulmasına hizmet eder.

İşte meslek etiğinin neden önemli olduğuna dair birkaç neden.

Meslek etiğinin genel özellikleri

Meslek etiği, daha spesifik olanlarının türetilebileceği genel özelliklere sahiptir:

Bu ahlakla ilgilidir.

Meslek etiği, insan performansını düzen ve kurallar altında tutma dürtüsünden doğar.

Meslek etiği, bir profesyonel tarafından sağlanan hizmeti desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlar.

Mesleklerin ahlaki doğruluğunu takip eder.

Meslek etiği, mesleklerin her toplumda belirlenmiş olumlu yolları izlemesini sağlamaya çalışır.

Mesleki etik, değerlere uygunluk anlamına gelir.

Profesyonellerin birlikte çalıştıkları erdemleri sunar.

Mesleki etik ilkeleri

Meslek etiği, yararlılık, özerklik, zarar vermeme ve adalet ilkelerine dayanır.

İyilikseverlik ilkesi.

Temeli mal ve erdemlere dayanır ve profesyonelin eylemleri, hizmet talep eden kişiye ve genel olarak topluma karşı olumlu bir davranışı sürdürmeye yöneliktir.

Özerklik ilkesi.

Özgürlüğe saygı, profesyonel ve müşteri arasındaki ilişkide kural olarak denge ve hakkaniyet arayışına odaklanır; böylece çıkar çatışmaları olmaz ve etik çok daha az olur.

Zarar vermeme ilkesi.

Zarara neden olabilecek herhangi bir eylemin ihmal edilmesine dayanır; profesyonel, ilgilendiği kişilere hiçbir şekilde zarar vermemekle yükümlüdür.

Adalet ilkesi.

Mesleğin sosyal anlayışına dayanır; mesleklerin ortak iyiyi, onurlu yaşamı ve adalet ve hakkaniyetin tesisini arama taahhüdünü takip eder.

Mesleki etik türleri

Meslek etiği, bir profesyonelin eylemlerini düzenleyen ilke ve kriterleri ifade eder; ancak, her biri bir meslekle ilgili olan çeşitli meslek etiği türleri vardır. Aşağıdakiler en alakalı olanlarıdır.

Mesleki Etik Kuralları

Bir profesyonelin davranışlarına rehberlik eden etik ilkeler bireyin uygulama alanına bağlı olarak değişeceğinden, profesyoneller için herkese uyan tek bir etik kural yoktur.

Bununla birlikte, tüm profesyonellerin uyması gereken dürüstlük, doğruluk ve başkalarına saygı gibi bazı genel etik ilkeler vardır.

Ayrıca, profesyoneller her zaman müşterilerinin veya hastalarının çıkarlarını ön planda tutmalı ve herhangi bir çıkar çatışmasından kaçınmalıdır.

Disiplin etik standartlarının çerçevesi kurum tarafından belirlenmelidir.

O mesleğin üyeleri için davranış ve etik kurallarına uymak bir zorunluluk olacaktır.

Etik kurallara sahip olmanın amacı, etik karar alma süreçlerindeki şüpheleri azaltmaktır.

Ayrıca, sektör ne olursa olsun, profesyoneller şirketin bütünlüğünü ve itibarını korumak zorundadır.

Etik kurallar ile kuruluşlar, çalışanların tam olarak nasıl davranacaklarını garanti altına almayabilir, ancak herhangi bir şikayeti, gizli bilgi sızıntısını veya şirket imajının zarar görebileceği etik sorunları azaltması veya ortadan kaldırması beklenen asgari etik davranışları belirler.

Daha yüksek mesleki etik standartlar nasıl geliştirilir?

Profesyoneller etik prosedürleri ve bunları işlerinde nasıl uygulayacaklarını öğrenebilirler.

Eğitim ve öğretim yoluyla daha yüksek mesleki etik standartlar geliştirilebilir.

Etik standartlarda profesyonel davranış geliştirmenin bazı yolları arasında etik konusunda dersler veya atölye çalışmaları almak, profesyonel konferanslara katılmak veya profesyonel dergileri okumak sayılabilir.

Bireyler ayrıca iş yerlerinde profesyonellik ile etik sorumlulukları örnekleyen akıl hocaları, amirler veya rol modeller arayabilirler.

Ayrıca etik ikilemler ve ilgili yasalarla nasıl başa çıkacakları konusunda rehberlik alabilirler.

Ayrıca kuruluşlar, çalışanlar için net beklentiler belirleyerek ve etik kararlar almalarına yardımcı olacak kaynaklar sağlayarak etik bir kültür oluşturabilirler.

Mesleki etik karar verme sürecini nasıl etkiler?

Etik ikilemlerle karşılaştıklarında, profesyoneller ahlaki değerler ve mesleki yükümlülüklerle uyumlu bilinçli kararlar vermek için etik ilkeleri göz önünde bulundurmakla görevlidir. Etik karar verme, eylemlerin paydaşlar ve bir bütün olarak toplum üzerindeki potansiyel sonuçlarının değerlendirilmesini içerir.

Mesleki yükümlülükler ile etik hususların dengelenmesi, bireylerin karar alma süreçlerinde etik standartlara ve dürüstlüğe öncelik vermelerini gerektirir. Çıkar çatışmalarının ele alınması ve şeffaflığın sürdürülmesi, mesleki etiğin korunmasının hayati unsurlarıdır.

Meslek etiği, bireylerin mesleki işlevlerinde yaptıkları seçimleri etkiler ve işlerinin tüm yönlerinde etik davranış ve sorumlu karar vermenin önemini vurgular.

Profesyonel ortamlardaki bazı yaygın etik ilkeler nelerdir?

Gizlilik, mesleki uygulamada temel bir etik ilke olarak durmakta, hassas bilgilerin korunmasının ve müşterilerin mahremiyetine saygı gösterilmesinin önemini vurgulamaktadır. Gizliliğin korunması güven oluşturur ve profesyonel hizmet arayan bireylerin çıkarlarını korur.

Profesyonellerden mükemmellik için çaba göstermeleri ve tüm çabalarında mesleki dürüstlüğü korumaları beklenir. Bu mükemmellik taahhüdü, sürekli öğrenmeyi, etik kurallara uymayı ve kendi alanlarında yüksek düzeyde yetkinlik göstermeyi içerir.

Bireylerin onurunu korumak, profesyonellerin uyması gereken etik bir yükümlülüktür. Müşterilerin ve çalışma arkadaşlarının özerkliğine ve haklarına saygı duymak, karşılıklı saygı kültürünü geliştirir ve destekleyici ve kapsayıcı bir çalışma ortamını teşvik eder.

Mesleki uygulamalarda etik zorlukların üstesinden nasıl gelinir?

Etik karar verme için bir çerçeve oluşturmak, profesyonellerin etik zorlukları etkili bir şekilde yönetebilmeleri için gereklidir. Bu çerçeve, etik ilkeleri, etik kuralları ve meslek içinde etik davranış kılavuzlarını kapsamalıdır.

Tüm eylemlerde etik kaygılarla hareket etmek, mesleki bütünlüğün korunması ve etik sorumlulukların yerine getirilmesi için çok önemlidir. Profesyoneller, kararlarının paydaşlar ve toplum üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmalı ve eylemlerinin etik standartlarla uyumlu olmasını sağlamalıdır.

Etik ikilemlerle karşılaştıklarında, profesyoneller yerleşik kılavuzlara başvurabilir ve ilgili mesleki etik komitelerinden tavsiye alabilirler. Etik zorlukların ele alınması, etik değerlere ve ilkelere öncelik veren düşünceli ve kasıtlı bir yaklaşım gerektirir.

Meslek etiğine uygunluk örnekleri

Business people are working meeting

Meslek etiğine uygunluk şu durumlarda belirgindir:

Sonuç olarak, etik ve meslek arasında yakın bir ilişki vardır, çünkü her alandaki profesyoneller başka bir insana gönüllü olarak yanlış yapmama ilkesi altında hareket etmeli ve kolektif gelişime ve sosyal refaha katkıda bulunarak etiğe uymalıdır.

Referanslar
Profesyonel Kariyer hakkında daha fazla bilgi.
İçindekiler