Ce este etica profesională și de ce este ea importantă?

Ce este etica profesională și de ce este ea importantă
Scris de

Etica profesională este importantă pentru că dictează profesioniștilor o serie de reguli legate de modul în care un profesionist acționează față de persoanele cu care are relații profesionale.

Din punct de vedere filozofic, etica are de-a face cu moralitatea și cu modul în care oamenii acționează în sensul bunătății sau al răutății.

În acest articol vă voi informa despre etica profesională, tipurile de etică, caracteristicile eticii profesionale, principiile pe care se bazează și motivele pentru care etica profesională este importantă.

Ce este etica profesională?

Etica muncii

Etica profesională este constituită de toate standardele morale care guvernează comportamentul și acțiunile profesioniștilor. Trebuie remarcat faptul că aceste reguli pot varia în funcție de fiecare profesie în parte, dar ele se vor baza întotdeauna pe principii și valori.

De asemenea, este relevant să conceptualizăm un profesionist, morala și etica.


Profesional
. În general, se referă la un absolvent de universitate care a obținut o diplomă și care își exercită profesia cu abilitate și aplicație.


Morală
. Acest termen se referă la modul de a acționa al unei persoane, în ceea ce privește viața sa socială și individuală, raportând această acțiune la bine și la rău sau la bunătate și răutate.

Etica. Aceasta se referă la normele morale pe care se bazează comportamentul unei persoane în mediul în care se dezvoltă; fie că este vorba de mediul individual, social sau profesional, printre altele. Etica se împarte în trei ramuri sau tipuri: metaetică, normativă și aplicată.

Etica profesională este de tip aplicat, în care problemele controversate sunt abordate din punct de vedere moral.

De ce este importantă etica profesională?

Colaboratori care își ascultă colegul

Etica profesională este importantă pentru că servește la crearea unor organizații bazate pe standarde morale de conduită.

Iată o serie de motive pentru care etica profesională este importantă.

Caracteristici generale ale eticii profesionale

Etica profesională are caracteristici generale din care pot fi derivate altele mai specifice:

Este legată de moralitate.

Etica profesională se naște din impulsul de a menține performanța umană în ordine și în conformitate cu regulile.

Etica profesională urmărește să susțină și să îmbunătățească serviciile furnizate de un profesionist.

Aceasta urmărește corectitudinea morală a profesiilor.

Etica profesională urmărește să se asigure că profesiile urmează căile pozitive stabilite în fiecare societate.

Etica profesională implică respectarea valorilor.

Prezintă virtuțile cu care profesioniștii practică.

Principii de etică profesională

Etica profesională se bazează pe principiile beneficenței, autonomiei, non-maleficenței și justiției.

Principiul beneficenței.

Fundamentul său se referă la bunuri și virtuți, iar acțiunile profesionistului sunt orientate spre menținerea unui comportament favorabil față de persoana care solicită serviciul și față de societate în general.

Principiul autonomiei.

Este orientată spre respectarea libertății, spre căutarea echilibrului și a echității ca regulă în relația dintre profesionist și client, astfel încât să nu existe conflicte de interese și cu atât mai puțin etice.

Principiul non-maleficenței.

Ea se bazează pe omisiunea oricărui act care ar putea cauza prejudicii; profesionistul este obligat să nu dăuneze în niciun fel persoanelor cu care se ocupă.

Principiul justiției.

Ea se bazează pe simțul social al profesiei; urmărește angajamentul profesiilor de a căuta binele comun, o viață demnă și instaurarea justiției și echității.

Tipuri de etică profesională

Etica profesională se referă la principiile și criteriile care reglementează acțiunile unui profesionist; cu toate acestea, există mai multe tipuri de etică profesională, fiecare dintre ele fiind legată de o profesie. Următoarele sunt cele mai relevante.

Codul de etică profesională

Nu există un cod etic unic pentru toți profesioniștii, deoarece principiile etice care ghidează conduita unui profesionist variază în funcție de domeniul de activitate al acestuia.

Cu toate acestea, există câteva principii etice generale pe care toți profesioniștii ar trebui să le respecte, cum ar fi onestitatea, integritatea și respectul pentru ceilalți.

În plus, profesioniștii ar trebui să pună întotdeauna pe primul loc interesele clienților sau pacienților lor și să evite orice conflict de interese.

Cadrul standardelor etice disciplinare trebuie să fie stabilit de organizație.

Va fi o obligație de a respecta codul de conduită și etică pentru membrii profesiei respective.

Scopul existenței unui cod de etică este de a reduce îndoielile în procesele de luare a deciziilor etice.

În plus, indiferent de industrie, profesioniștii trebuie să păstreze integritatea și reputația companiei.

Prin intermediul unui cod de etică, organizațiile nu pot garanta în totalitate comportamentul angajaților, dar stabilesc un comportament etic minim care ar trebui să reducă sau să elimine plângerile, scurgerile de informații confidențiale sau problemele etice care pot afecta imaginea companiei.

Cum se pot dezvolta standarde etice profesionale mai înalte?

Profesioniștii pot învăța despre procedurile etice și cum să le aplice în activitatea lor.

Standardele etice profesionale mai înalte pot fi dezvoltate prin educație și formare.

Printre modalitățile de dezvoltare a conduitei profesionale în ceea ce privește standardele etice se numără participarea la cursuri sau ateliere de lucru pe teme de etică, participarea la conferințe profesionale sau citirea revistelor profesionale.

De asemenea, indivizii pot căuta mentori, supraveghetori sau modele de rol care exemplifică responsabilitățile etice cu profesionalism la locul de muncă.

Aceștia pot primi, de asemenea, îndrumări cu privire la modul de abordare a dilemelor etice și a legilor relevante.

În plus, organizațiile pot crea o cultură etică prin stabilirea unor așteptări clare pentru angajați și prin oferirea de resurse pentru a-i ajuta să ia decizii etice.

Cum influențează etica profesională procesul decizional?

Atunci când se confruntă cu dileme etice, profesioniștii au sarcina de a lua în considerare principiile etice pentru a lua decizii în cunoștință de cauză care să se alinieze la valorile morale și la obligațiile profesionale. Procesul decizional etic implică evaluarea consecințelor potențiale ale acțiunilor asupra părților interesate și a societății în ansamblu.

Echilibrul dintre obligațiile profesionale și considerentele etice necesită ca persoanele să acorde prioritate standardelor etice și integrității în procesele lor de luare a deciziilor. Abordarea conflictelor de interese și menținerea transparenței sunt aspecte vitale pentru respectarea eticii profesionale.

Etica profesională influențează alegerile pe care indivizii le fac în cadrul funcțiilor lor profesionale, subliniind importanța comportamentului etic și a luării de decizii responsabile în toate aspectele activității lor.

Care sunt câteva principii etice comune în mediile profesionale?

Confidențialitatea reprezintă un principiu etic fundamental în practica profesională, subliniind importanța protejării informațiilor sensibile și a respectării vieții private a clienților. Menținerea confidențialității creează încredere și protejează interesele persoanelor care solicită servicii profesionale.

Se așteaptă ca profesioniștii să depună eforturi pentru excelență și să mențină integritatea profesională în toate activitățile lor. Acest angajament față de excelență implică învățarea continuă, respectarea orientărilor etice și demonstrarea unui nivel ridicat de competență în domeniile lor respective.

Menținerea demnității persoanelor este o obligație etică pe care profesioniștii trebuie să o respecte. Respectarea autonomiei și a drepturilor clienților și ale colegilor favorizează o cultură a respectului reciproc și promovează un mediu de lucru favorabil și favorabil incluziunii.

Cum să navighezi printre provocările etice în practica profesională?

Stabilirea unui cadru pentru luarea deciziilor etice este esențială pentru ca profesioniștii să poată aborda eficient provocările etice. Acest cadru ar trebui să cuprindă principii etice, coduri de etică și orientări privind conduita etică în cadrul profesiei.

Pentru a menține integritatea profesională și pentru a susține responsabilitățile etice, este esențial să se țină cont de considerente etice în toate acțiunile. Profesioniștii trebuie să fie conștienți de impactul deciziilor lor asupra părților interesate și a societății, asigurându-se că acțiunile lor se aliniază la standardele etice.

Atunci când se confruntă cu dileme etice, profesioniștii se pot referi la liniile directoare stabilite și pot solicita consiliere din partea comitetelor de etică profesională relevante. Abordarea provocărilor etice necesită o abordare atentă și deliberată care să acorde prioritate valorilor și principiilor etice.

Exemple de respectare a eticii profesionale

Oamenii de afaceri se întâlnesc în ședință de lucru

Respectarea eticii profesionale este evidentă atunci când:

În concluzie, există o relație strânsă între etică și profesie, deoarece profesioniștii din toate domeniile trebuie să acționeze în conformitate cu principiul de a nu face rău în mod voluntar unei alte ființe umane și să respecte etica prin contribuția la dezvoltarea colectivă și la bunăstarea socială.

Referințe
Mai multe despre cariera profesională.
Cuprins