Carlos-barraza-logo-50

Czym jest różnorodność kulturowa? Definicja, korzyści i wyzwania

Żyjąc w tak zróżnicowanym świecie, gdy wychodzimy ze swojej bańki, stykamy się z ludźmi o różnym pochodzeniu i stylu życia, perspektywach, wartościach, normach i zachowaniach, które w pewnym stopniu determinują to, jacy jesteśmy.

Dlatego ważne jest, abyśmy rozumieli i szanowali każdy z tych aspektów, a właśnie o to chodzi w różnorodności kulturowej, o zgromadzenie ludzi z różnych środowisk i kultur oraz stworzenie środowiska, które nie tylko dostrzega różnice między tymi kulturami i środowiskami, ale je uznaje.

Różnorodność kulturowa pomaga stworzyć przestrzeń dla ludzi, aby byli autentycznie sobą, włączając w to takie aspekty jak orientacja seksualna, tożsamość, religia, język, płeć, niepełnosprawność, status społeczno-ekonomiczny i pochodzenie etniczne.

What is cultural diversity
Napisane przez
Spis treści

Jakie są korzyści z różnorodności kulturowej?

diversity teamwork with joined hands

Różnorodność kulturowa nie tylko tworzy bezpieczną i wygodną przestrzeń dla wszystkich ludzi, ale ma wiele aspektów, które przynoszą korzyści naszej gospodarce, społeczeństwu i systemowi edukacji.

Korzyści ekonomiczne wynikające z różnorodności kulturowej:

Jeśli chodzi o różnorodność kulturową w miejscu pracy, liczne badania pokazują, że firmy, które zatrudniają zróżnicowaną siłę roboczą i wzmacniają ją kulturą integracyjną, osiągają wyższą produktywność, wyniki biznesowe, innowacyjność i wiele innych korzyści.

Wszystkie dowody wskazują na to, że zróżnicowane firmy przewyższają te, które nie zwiększają różnorodności, pod względem różnych wskaźników biznesowych, przy czym firmy o najwyższym poziomie różnorodności rasowej osiągają 15-krotnie większe przychody ze sprzedaży.

Różnorodność stymuluje rozwój gospodarczy, a homogeniczność go hamuje.

Społeczne korzyści z różnorodności kulturowej:

W społeczeństwie, znaczenie różnorodności kulturowej daje możliwość poznania różnych przekonań i potrzeb ludzi, jako jednostki mamy własne przekonania i oczekujemy ich poszanowania, więc różnorodność kulturowa daje ludziom niezależność, aby mogli swobodnie żyć swoim życiem.

Tworzy również społeczność, w której jednostki mają poczucie przynależności do swojego środowiska, a jednocześnie chcą się uczyć i odkrywać więcej o innych kulturach, na przykład pomaga nam poznać różnorodne potrawy z różnych grup etnicznych i środowisk.

Wyzwania związane z różnorodnością kulturową

W dzisiejszych czasach istnieje wiele wyzwań związanych z różnorodnością kulturową, ale wyszczególniliśmy je poniżej.

Nieporozumienia i stereotypy

Jest to jedna z największych przeszkód, jakie musimy pokonać jako społeczeństwo, aby promować i współdziałać z różnorodnością kulturową, ponieważ często generalizujemy grupę ludzi na podstawie ich podobnych cech.

Problem pojawia się jednak, gdy wszyscy członkowie danej grupy kulturowej są zaszufladkowani jako posiadający te same cechy, zwłaszcza w negatywny sposób.

Stereotypy mogą prowadzić do uprzedzeń i dyskryminacji, zarówno zamierzonych, jak i niezamierzonych.

Powodując, że lekceważymy różnice indywidualne, a to zaburza nasze podejście do innych.

Dyskryminacja i uprzedzenia

Kolejną istotną barierą jest dyskryminacja kulturowa, która powstaje, gdy jedna część społeczeństwa uważa, że pewne tradycje, zwyczaje, wierzenia lub nawyki są gorsze od innych. W efekcie grupy przyzwyczajone do tych cech są poddawane złemu traktowaniu.

Z drugiej strony stereotypy stają się uprzedzeniami, gdy bierzemy podobne cechy społeczeństwa i grupujemy je, aby wyciągnąć z nich coś negatywnego.

W większości przypadków dyskryminacja i uprzedzenia kulturowe wynikają z sytuacji ekonomicznej i społecznej danego kraju, różnych ideologii i zwyczajów w tym samym regionie.

Bariery językowe

Komunikacja w ujęciu ogólnym ma ogromne znaczenie dla zapewnienia ludziom odpowiedniej jakości życia, a także stanowi przeszkodę w uczciwym i równym porozumiewaniu się i wymianie wiedzy.

Trudności adaptacyjne i integracyjne

Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie poprzednie wyzwania, wynika z nich największa przeszkoda: jeśli społeczeństwo ma uprzedzenia i stereotypy dotyczące jakiejś grupy ludzi, będzie ją dyskryminować, a jeśli ta grupa ludzi nie może się porozumieć, ponieważ nie mówi tym samym językiem, nie będzie w stanie dostosować się i zintegrować ze społeczeństwem.

Dlatego, aby pokonać to wyzwanie, należy zabrać się za wszystko, co przeszkadza w zachowaniu różnorodności kulturowej.

Jak promować różnorodność kulturową?

Czy rzeczywiście istnieją sposoby na promowanie różnorodności kulturowej? Tak, a oto strategie, które dały najlepsze rezultaty.

Zachęcanie do otwartości i zrozumienia

Jak wspomnieliśmy wcześniej, większość uprzedzeń i stereotypów rodzi się dlatego, że niektórzy ludzie nie dają sobie szansy lub nie podejmują wysiłku, by zrozumieć innych, którzy mają inne przekonania, kultury lub preferencje niż ich własne.

Aby promować różnorodność i integrację jako podstawową wartość, społeczeństwo musi osiągnąć równowagę atrybutów i włączyć ludzi o zróżnicowanych cechach, sprzyjając otwartości umysłu, tolerancji i empatii.

Wspieranie edukacji w zakresie różnorodności kulturowej

Z jednej strony, promowanie różnorodności kulturowej w klasie jest kluczowe dla uczniów, aby byli naprawdę integracyjni, a także przyczynia się do bycia bardziej empatycznym i tolerancyjnym, co przekłada się na bardziej egalitarne społeczeństwa.

Nauczanie w szkołach, miejscach pracy i mediach o innych kulturach przełamie barierę uprzedzeń i sprawi, że ludzie będą bardziej zainteresowani nauką.

Promowanie polityki i praktyk sprzyjających włączeniu społecznemu

Na przykład, w miejscu pracy posiadanie wielojęzycznego zespołu, posiadanie zróżnicowanego wiekowo zespołu pracującego razem oraz posiadanie polityki otwarcie sprzeciwiającej się dyskryminacji, w znacznym stopniu promuje różnorodność kulturową.

W środowisku szkolnym, w którym są uczniowie z całego świata, akceptowanie i szanowanie wszystkich praktyk i tradycji religijnych, w których uczniowie uczestniczą, a jednocześnie wspieranie ich w dzieleniu się swoimi kulturami z innymi, sprzyja różnorodności kulturowej.

Zachęcanie do komunikacji i współpracy międzykulturowej

Tworząc bezpieczne przestrzenie dla ludzi różnych kultur, płci, wieku i orientacji seksualnych do komunikowania się i poznawania, zachęcasz ich do wymiany różnych punktów widzenia i wiedzy.

Co więcej, w dzisiejszym świecie pracy zdalnej, zarządzania międzykulturowego i zespołów międzynarodowych, firmy muszą zapewnić swoim pracownikom narzędzia do wzajemnych relacji, aby uniknąć nieporozumień, zamieszania, obrażania się i uogólniania w miejscu pracy.

Więcej o karierze zawodowej