Carlos-barraza-logo-50
interior of busy architects office with staff

Czym jest firma rodzinna i jej cechy charakterystyczne

Z doświadczenia mogę powiedzieć, że zdefiniowanie, czym jest firma rodzinna, jest skomplikowane. Zwłaszcza, że jednym z wielu problemów występujących w firmach rodzinnych jest brak zrozumienia, czym one są. Innym problemem jest właściwe przypisanie ról, czyli zobaczenie, gdzie każdy członek rodziny stoi w środowisku firmy.

Co to jest firma rodzinna?

group of people brainstorming sitting on the

Zainteresowani wiedzą, że charakterystyka firmy rodzinnej jest nieco inna niż w przypadku innych firm.

Wiedząc, co należy do kogo, i jakie działania powinny uczynić taką osobę jest ważne dla harmonii pozostaje w firmie i rodziny. Jeśli firma znajduje się na etapie założyciela, łatwo jest mu sprawować kontrolę i decydować o tym, jak zostaną rozdysponowane zasoby generowane przez firmę. Ale kiedy drugie pokolenie zaczyna się rozwijać i ma ochotę kontynuować działalność firmy, ważne jest, aby określić role każdej z zaangażowanych osób.

Aby dowiedzieć się nieco więcej o tym skomplikowanym świecie, dodałem następujące informacje.

Definicje firmy rodzinnej

W tym miejscu wymienię kilka ważnych pojęć związanych z firmą rodzinną.

„To taki, w którym własność i decyzje są zdominowane przez członków grupy o emocjonalnym pokrewieństwie.” (Carsud, 1996)

„Kontrola własności jest przypisana do członka lub członków jednej rodziny”. (Barnes i Hershon, 1989)

„Firma, w której jedna rodzina posiada większość kapitału i sprawuje całkowitą kontrolę. Członkowie rodziny są również częścią kierownictwa i podejmują ważne decyzje.” (Gallo i Veen, 1991)

„Firma, która zostanie przekazana do następnego pokolenia rodziny do polecenia lub kontroli”. (Ward, 1995)

„Firma rodzinna to taka, w której grupa rodzinna jest w stanie mianować dyrektora naczelnego firmy, ustalając strategię biznesową całości w celu zapewnienia ciągłości pokoleniowej, opartej na wspólnym pragnieniu założycieli i następców utrzymania kontroli nad własnością i zarządzaniem rodzinnym” (Crown, 2004).

„Firma rodzinna to każda firma, w której kilku członków rodziny przejmuje zarządzanie lub aktywną odpowiedzialność jako właściciele. Jeden ma firmę rodzinną, jeśli pracujesz z kimś ze swojej rodziny w firmie należącej do dwóch lub należą do nich kiedyś . istotą firmy rodzinnej jest to, że krew jest wspólna, praca i własność firmy. ” (Jaffe, 1991)

Koncepcja biznesu rodzinnego jest używana, gdy aspekt, na który należy położyć nacisk, jest związany bardziej z instytucją rodzinną, grupą ludzi, którzy również mają powiązania rodzinne, są właścicielami, kontrolują i / lub kierują określonym biznesem, aktywami lub organizacją biznesową.

Biorąc pod uwagę, czym jest firma rodzinna, musisz zrozumieć, co kontrolują. Firma rodzinna utrzymuje relacje na różnych poziomach – zawodowym i osobistym. Złożoność firm rodzinnych polega właśnie na tych relacjach.

Główne cechy charakterystyczne przedsiębiorstwa rodzinnego

Rodzina

Rodziny to grupa osób należąca do tej samej struktury dziedzicznej, połączona dziedziczeniem genetycznym, więzami biologicznymi i pokrewieństwem. Jego składnikami są, co do zasady, bezpośredni zstępni, małżonkowie i osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

Własność

„Definiujemy jako firmę rodzinną, w której większość własności lub kontroli leży w jednej rodzinie i dwóch lub więcej członków rodziny zaangażowanych lub uczestniczących w jej czasie.” (Rosenblat, De Mik, Anderson i Johnson, 1985)

Biznes

Firma kieruje się celami ekonomicznymi organizacja tworzona przez ludzi pełniących bardzo różne role (akcjonariusze, menedżerowie, pracownicy) wchodzących w interakcje z innymi organizacjami społecznymi w swoim otoczeniu (klienci, dostawcy, pośrednicy finansowi, administracja publiczna), a także ma swoje cele i określone wyzwania oraz jest przesiąknięta określonym zestawem wartości.

Takie elementy składowe tworzą szczególną więź, która ukształtowała rodzinną firmę.

Model trzech kręgów w przedsiębiorstwie rodzinnym

circles
Model kręgów firm rodzinnych - Źródło: Shiftyourfamilybusiness.com

Aby lepiej zrozumieć, czym jest firma rodzinna, wygenerowano model trzech kręgów. Każdy z tych kręgów reprezentuje rodzinę, majątek i firmę. Model trzech kręgów został opracowany przez Tagiuri i Davisa (1982) w celu opisania różnych sytuacji, które pojawiają się we wszystkich firmach rodzinnych. System ten oparty jest na firmie, majątku i rodzinie, gdzie każdy krąg reprezentuje grupę osób o szczególnych cechach w ich relacjach z firmą rodzinną. Na przecięciach kręgów można znaleźć osoby, które posiadają obie lub wszystkie cechy.

Grupy 1, 2, lub 3 to ludzie, którzy mają związek tylko z rodziną, majątkiem lub biznesem. 4, 5 i 6, z mieszanką firm rodzinnych, firmowych i firmowo-rodzinnych. Wreszcie ci, którzy znajdują się na skrzyżowaniu 7, to ci, którzy posiadają te trzy cechy. Zazwyczaj założycielem jest osoba, która posiada wszystkie trzy cechy.

1. Family

Jest to grupa osób składająca się z członków rodziny, którzy nie posiadają żadnego majątku ani nie uczestniczą w spółce.

2. Rodzina i własność

Są to członkowie rodziny, którzy mają udziały w firmie rodzinnej i nie pracują w niej.

3. Własność

Są to osoby, które mają udziały w firmie rodzinnej nie będąc rodziną lub pracują w niej.

4. Własność i działalność gospodarcza

Osoby spoza rodziny posiadające udziały i wykonujące pracę w firmie.

5. Biznes

Pracowników pracujących w organizacji, którzy nie są członkami rodziny, lub posiada akcje.

6. Biznes i rodzina

Ci, którzy pracują w firmie na dowolnym stanowisku i są członkami rodziny, ale nie mają akcji.

7. Rodzina, własność i biznes

Na przecięciu tych trzech kręgów znajdują się ci, którzy mają akcje, jakąś pozycję w firmie i powiązania rodzinne.

Przykład modelu trzech kręgów

Wygeneruj listę osób związanych z firmą. Powinni to być udziałowcy, pracownicy trustu, rodzina i dzieci, rodzeństwo lub rodzice.

Przypisz numer odpowiadający danej osobie. Przykład: Jeśli Antonio jest udziałowcem i członkiem rodziny, ale nie pracuje w firmie przypisuje się mu 4 (Family-Owned). Lub jeśli Martin pracuje w firmie, ale nie rodzina i nie jest udziałowcem jest przypisany 3. (Firma) i tak dalej.

Pytanie do odpowiedzi, co teraz zrobię z tą listą? Określenie ról to tylko pierwszy z wielu kroków do zorganizowania firmy rodzinnej. Ustal role w diagramie, aby określić, gdzie w firmie znajdują się poszczególne osoby. Dialog i stała komunikacja są ważne, aby nie zapomnieć, jakie jest ich stanowisko.

Rozwój tych firm jest o wiele bardziej skomplikowany niż prosta lista, więc w kolejnych pozycjach mamy nadzieję na dalsze uzupełnianie tego, co jest światem rodzinnej firmy.

The Ultimate Managed Hosting Platformimp

Cechy przedsiębiorstwa rodzinnego

Określenie strategii firmy rodzinnej jest ważne dla utrzymania długotrwałego i zrównoważonego wzrostu firmy rodzinnej.

Większość małych firm jest również porównywana do firm rodzinnych, głównie ze względu na łatwiejszą kontrolę rodziny nad pewną wielkością firmy.

Z pewnością jest tak, że ponieważ firmy rodzinne mogą pochodzić z różnych branż, mogą mieć podobne wyróżniające je atrybuty i cechy.

Jak już wspomnieliśmy model trzech kręgów określa w szerokim aspekcie cechy osób, które otaczają firmę rodzinną, ale są też cechy firm rodzinnych, które mają wpływ na zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem.

Ważne jest, aby firmy rodzinne uwzględniały w swoich planach biznesowych dobrze dopasowaną ścieżkę do pragnień następnego pokolenia biznesowego w celu utrzymania udanego biznesu, który może trwać w przyszłości.

Następujące cechy firm rodzinnych mają wpływ na strategię biznesową.

Etap generowania

Firmy rodzinne charakteryzują się tym, że można je podzielić na kategorie w zależności od generacji biznesowej, w której się znajdują.

Pierwsze pokolenie to ci, którzy tworzą rodzinne fundamenty i budują biznes od podstaw.

Drugie pokolenie to dzieci założycieli, a ich celem w organizacji jest przede wszystkim zachowanie firmy rodzinnej, jej udoskonalenie i pobudzenie do wzrostu. To pokolenie ma już sprawdzony model biznesowy, który działa i odniósł sukces biznesowy, więc powinno się skupić na ustanowieniu profesjonalizacji biznesowej zgodnie z praktykami biznesowymi ich branży.

Trzecie pokolenie ma bardziej złożoną strukturę, jeśli w grę wchodzą wielkie dzieci z pierwszego pokolenia, ponieważ angażujemy już między nie różne mikrokultury.

Dlatego też ważne są struktury zarządzania rodziną, które należy ustalić w celu utrzymania zdrowego zarządzania strategicznego i wzrostu.

Wiodąca rodzina

Firmy rodzinne są zwykle zarządzane przez osoby o wysokich osiągnięciach i ambitne, które w pewnym momencie były innowatorami na rynku.

Wśród podstawowych cech rodziny przedsiębiorców jest to, że prowadzą jako przykład dla swoich społeczności i dążą do bycia innowacyjnymi właścicielami firm, które służą swoim rynkom.

Wartości rodzinne

Innym aspektem firm rodzinnych jest to, że wartości, którymi kieruje się rodzina, są nieodłącznie przekazywane do przedsiębiorstwa.

Jeśli rodzina ma predyspozycje do bycia wnikliwą, odważną i odporną, to cechy te rozłożą się wzdłuż organizacji.

To jak rodzina zachowuje się we własnym gronie, będzie miało również wpływ na kulturę organizacyjną firmy rodzinnej.

W kontekście biznesowym, gdy w atmosferze rodzinnej panuje harmonia, stworzy ona bardziej dostatnie środowisko do rozwoju.

Konflikty rodzinne

Zazwyczaj problemy w firmach rodzinnych nie dotyczą samego biznesu, ale konfliktów, które mogą wybuchać w rodzinie.

Pierwsze pokolenie zarządzane jest głównie przez małżeństwo lub tylko jedną osobę. Ponieważ firmy rodzinne są głównie jednoosobowe, decyzje podejmuje tylko jedna osoba.

Gdy dzieci są jeszcze małe, ledwo wiążą się z biznesem, ale gdy drugie pokolenie rośnie i wychodzi za mąż, oznacza to wychowanie par, które mają różne sposoby myślenia.

Teraz mówimy o postępowaniu z rodzinami w pierwszym i drugim pokoleniu.

Pojawią się konflikty rodzinne, zwłaszcza jeśli nie będą skutecznie komunikować swoich planów osobistych i zawodowych.

Jeśli są osoby niecierpliwe, leniwe, szefowskie, nieuczciwe lub samolubne, może to wywołać dyskusję w jądrze rodziny i zdestabilizować biznes.

Rodzina, która ustaliła właściwe wartości rodzinne i ma dzieci, które są świadome wysiłku poprzedniego pokolenia, aby zbudować udany biznes, może zapewnić długowieczność firmy.

W przeciwnym razie zniszczona atmosfera rodzinna będzie wpadać we własne sidła utrudniając lub zabierając więcej czasu, aby mieć udany biznes.

Zarządzanie rodziną

Jedną z ważnych cech przedsiębiorstw rodzinnych jest to, że zbudowały one rodzinną strukturę zarządzania.

Firma rodzinna, która ustala mentalność współpracy między członkami rodziny, może ustalić lepszą strategię biznesową, która jest zorientowana na przyszłość.

Gdy zarządzanie rodziną jest autorytatywne, może to w konsekwencji doprowadzić do rozłamu w komunikacji biznesowej.

Dlatego tak ważne jest posiadanie zorganizowanej, profesjonalnej i szczerej struktury na różnych szczeblach, aby ograniczyć konflikty biznesowe.

Planowanie sukcesji

Planowanie sukcesji jest potrzebne, gdy pierwsze pokolenie jest gotowe do odciążenia przez drugie lub w przypadku kolejnego.

Planowanie sukcesji nie jest procesem, który przeprowadza się od razu, zazwyczaj proces ten może trwać latami, ponieważ kolejne pokolenie musi być przygotowane do przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwami rodzinnymi.

Jest to jedna z głównych cech firm rodzinnych, ponieważ jest to proces, który najbardziej im się przydarza.

Własność rodzinna opiera się na tej samej grupie, chyba że zostanie podjęta decyzja o innej.

Na fundamencie rodziny należy stworzyć prawidłowe planowanie sukcesji, którego celem jest zrównoważona przyszłość.

Obecnie średnio 70% światowych firm rodzinnych odnosi sukcesję w drugim pokoleniu, ale prawie 13% dokonuje przejścia do trzeciego pokolenia.

Zwiększenie tej liczby wiąże się z wieloma czynnikami, ponieważ obejmuje pragnienia członków rodziny.

Należy skupić się na tym, aby bogactwo, które jest pod kontrolą rodziny, rosło z czasem dzięki odpowiedniej strategii firmy rodzinnej, nawet jeśli zbudowana przez nią marka w pewnym momencie zniknie.

Ale te udane marki to te, które pozostają pod kontrolą rodziny i są włączone do jej portfela biznesowego, niezależnie od nowych przedsięwzięć, które członkowie rodziny rozwinęli z czasem.

Porady dotyczące zarządzania firmą rodzinną

Spin-offy

Kiedy są członkowie rodziny, którzy nie są w ogóle zainteresowani branżą, w której poprzednie pokolenie rozpoczęło działalność, wtedy rodzina powinna skupić się na rozwijaniu rodziny przedsiębiorczej, która ma mentalność przedsiębiorcy i która jest w stanie znaleźć możliwości biznesowe.

Cechy wiodącej firmy rodzinnej bycia innowatorami i kreatywnymi mogą z łatwością dostrzec potrzeby rynku i poszukać sposobu na jego obsługę.

W ten sposób kolejne pokolenie przedsiębiorców może rozpocząć swój nowy biznes, ale jednocześnie zabierając ze sobą know-how strategii firmy rodzinnej.

Posiadanie członka rodziny stającego się pierwszym pokoleniem da mu doświadczenia budowania biznesu od podstaw i w pożądanej przez niego branży, tak jak założyciele.

Poprzez budowanie nowych firm, przedsiębiorstwo rodzinne zaczyna się konsolidować i pozostawać rodzinnym właścicielem firm w tej samej grupie.

Akceptacja i tolerancja

To są pewne ważne wartości rodzinne, które muszą być wykształcone w całym składzie, bo będą różnice w myśleniu między pokoleniami i rówieśnikami.

Firmy rodzinne spotkają się z różnymi pomysłami na rozwiązanie problemów i musi istnieć porozumienie co do tego, jak postępować, aby iść do przodu.

Firmy rodzinne muszą działać w komunii, aby móc iść do przodu.

Budżetowanie strategiczne

Kolejną ważną wskazówką do zrobienia dla wielkiej strategii firmy rodzinnej jest ustalenie budżetu na wydatki.

Niestety, problem z firmami rodzinnymi polega na tym, że właściciele firm myślą, że gotówka firmy rodzinnej to ich własna gotówka.

Posiadanie przez rodzinę własności nad firmą nie oznacza, że może ona dysponować gotówką z firmy jak własną.

Ważne jest, aby ustalić budżet na wynagrodzenia dla członków rodziny, którzy pracują w firmie rodzinnej.

Jak również ważne jest, aby zrobić biznesplan o inwestycji, którą zamierzają zrobić i ile przeznaczą.

Planowanie długoterminowe

Jedną z głównych zalet przedsiębiorczej rodziny jest to, że może ona planować na kilka lat, a ponieważ udziałowcy rodziny są jedynymi, którzy decydują o przyszłości firmy, to istnieje większa kontrola rodzinna.

Na pewno będzie to kwestia rozmowy z członkami rodziny, aby zobaczyć, jakie są ich pragnienia, ale jak wspomniano, jeśli mają ducha przedsiębiorczości, to jest bardziej prawdopodobne, że będą również zakładać własne małe firmy, dopóki nie urosną w dojrzałe przedsiębiorstwo rodzinne.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące firm rodzinnych

„Firma rodzinna to taka, w której grupa rodzinna jest w stanie mianować dyrektora naczelnego firmy, ustalając strategię biznesową całości w celu zapewnienia ciągłości pokoleniowej, opartej na wspólnym pragnieniu założycieli i następców utrzymania kontroli nad własnością i zarządzaniem rodzinnym” (Crown, 2004).

Mała firma rodzinna to taka, której własność spoczywa w rękach rodziny i która zatrudnia mniej niż 250 pracowników.

Brak odpowiedniego zarządzania i zaangażowania członków rodziny może negatywnie wpłynąć na sam biznes.

Praktyki, takie jak włączenie niepracujących członków rodziny na liście płac, przy użyciu przepływu środków pieniężnych firmy jako przepływ środków pieniężnych rodziny, nie ustalając odpowiedniego planu biznesowego, misji i wizji są niektóre z firm rodzinnych wady, które mogą mieć wpływ na organizację.

Według badań Harvard Business School z 2012 roku około 70 procent firm rodzinnych upada lub zostaje sprzedanych, zanim drugie pokolenie będzie miało szansę przejąć stery. (Bizjournal, 2021)

Firmy rodzinne często upadają i kończą się rozwodem biznesowym, ponieważ:

  • Waśń rodzinna między członkami o równej władzy jest nieunikniona
  • Emocje szaleją
  • Rodzina jest źle przygotowana do obsługi złożonych kwestii biznesowych.