Carlos-barraza-logo-50
interior of busy architects office with staff

🏢 What is Family Business and its Characteristics

Z doświadczenia mogę powiedzieć, że zdefiniowanie, czym jest firma rodzinna, jest skomplikowane. Zwłaszcza, że jednym z wielu problemów występujących w firmach rodzinnych jest brak zrozumienia, czym one są. Innym problemem jest właściwe przypisanie ról, czyli zobaczenie, gdzie każdy członek rodziny stoi w środowisku firmy.

Co to jest firma rodzinna?

group of people brainstorming sitting on the

Zainteresowani wiedzą, że charakterystyka firmy rodzinnej jest nieco inna niż w przypadku innych firm.

Wiedząc, co należy do kogo, i jakie działania powinny uczynić taką osobę jest ważne dla harmonii pozostaje w firmie i rodziny. Jeśli firma znajduje się na etapie założyciela, łatwo jest mu sprawować kontrolę i decydować o tym, jak zostaną rozdysponowane zasoby generowane przez firmę. Ale kiedy drugie pokolenie zaczyna się rozwijać i ma ochotę kontynuować działalność firmy, ważne jest, aby określić role każdej z zaangażowanych osób.

Aby dowiedzieć się nieco więcej o tym skomplikowanym świecie, dodałem następujące informacje.

Definicje firmy rodzinnej

W tym miejscu wymienię kilka ważnych pojęć związanych z firmą rodzinną.

„To taki, w którym własność i decyzje są zdominowane przez członków grupy o emocjonalnym pokrewieństwie.” (Carsud, 1996)

„Kontrola własności jest przypisana do członka lub członków jednej rodziny”. (Barnes i Hershon, 1989)

„Firma, w której jedna rodzina posiada większość kapitału i sprawuje całkowitą kontrolę. Członkowie rodziny są również częścią kierownictwa i podejmują ważne decyzje.” (Gallo i Veen, 1991)

„Firma, która zostanie przekazana do następnego pokolenia rodziny do polecenia lub kontroli”. (Ward, 1995)

„Firma rodzinna to taka, w której grupa rodzinna jest w stanie mianować dyrektora naczelnego firmy, ustalając strategię biznesową całości w celu zapewnienia ciągłości pokoleniowej, opartej na wspólnym pragnieniu założycieli i następców utrzymania kontroli nad własnością i zarządzaniem rodzinnym” (Crown, 2004).

„Firma rodzinna to każda firma, w której kilku członków rodziny przejmuje zarządzanie lub aktywną odpowiedzialność jako właściciele. Jeden ma firmę rodzinną, jeśli pracujesz z kimś ze swojej rodziny w firmie należącej do dwóch lub należą do nich kiedyś . istotą firmy rodzinnej jest to, że krew jest wspólna, praca i własność firmy. ” (Jaffe, 1991)

Koncepcja biznesu rodzinnego jest używana, gdy aspekt, na który należy położyć nacisk, jest związany bardziej z instytucją rodzinną, grupą ludzi, którzy również mają powiązania rodzinne, są właścicielami, kontrolują i / lub kierują określonym biznesem, aktywami lub organizacją biznesową.

Biorąc pod uwagę, czym jest firma rodzinna, musisz zrozumieć, co kontrolują. Firma rodzinna utrzymuje relacje na różnych poziomach – zawodowym i osobistym. Złożoność firm rodzinnych polega właśnie na tych relacjach.

Główne cechy charakterystyczne przedsiębiorstwa rodzinnego

Rodzina

Rodziny to grupa osób należąca do tej samej struktury dziedzicznej, połączona dziedziczeniem genetycznym, więzami biologicznymi i pokrewieństwem. Jego składnikami są, co do zasady, bezpośredni zstępni, małżonkowie i osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

Własność

„Definiujemy jako firmę rodzinną, w której większość własności lub kontroli leży w jednej rodzinie i dwóch lub więcej członków rodziny zaangażowanych lub uczestniczących w jej czasie.” (Rosenblat, De Mik, Anderson i Johnson, 1985)

Biznes

Firma kieruje się celami ekonomicznymi organizacja tworzona przez ludzi pełniących bardzo różne role (akcjonariusze, menedżerowie, pracownicy) wchodzących w interakcje z innymi organizacjami społecznymi w swoim otoczeniu (klienci, dostawcy, pośrednicy finansowi, administracja publiczna), a także ma swoje cele i określone wyzwania oraz jest przesiąknięta określonym zestawem wartości.

Takie elementy składowe tworzą szczególną więź, która ukształtowała rodzinną firmę.

Model trzech kręgów w przedsiębiorstwie rodzinnym

circles
Model kręgów firm rodzinnych - Źródło: Shiftyourfamilybusiness.com

Aby lepiej zrozumieć, czym jest firma rodzinna, wygenerowano model trzech kręgów. Każdy z tych kręgów reprezentuje rodzinę, majątek i firmę. Model trzech kręgów został opracowany przez Tagiuri i Davisa (1982) w celu opisania różnych sytuacji, które pojawiają się we wszystkich firmach rodzinnych. System ten oparty jest na firmie, majątku i rodzinie, gdzie każdy krąg reprezentuje grupę osób o szczególnych cechach w ich relacjach z firmą rodzinną. Na przecięciach kręgów można znaleźć osoby, które posiadają obie lub wszystkie cechy.

Grupy 1, 2, lub 3 to ludzie, którzy mają związek tylko z rodziną, majątkiem lub biznesem. 4, 5 i 6, z mieszanką firm rodzinnych, firmowych i firmowo-rodzinnych. Wreszcie ci, którzy znajdują się na skrzyżowaniu 7, to ci, którzy posiadają te trzy cechy. Zazwyczaj założycielem jest osoba, która posiada wszystkie trzy cechy.

1. Family

Jest to grupa osób składająca się z członków rodziny, którzy nie posiadają żadnego majątku ani nie uczestniczą w spółce.

2. Rodzina i własność

Są to członkowie rodziny, którzy mają udziały w firmie rodzinnej i nie pracują w niej.

3. Własność

Są to osoby, które mają udziały w firmie rodzinnej nie będąc rodziną lub pracują w niej.

4. Własność i działalność gospodarcza

Osoby spoza rodziny posiadające udziały i wykonujące pracę w firmie.

5. Biznes

Pracowników pracujących w organizacji, którzy nie są członkami rodziny, lub posiada akcje.

6. Biznes i rodzina

Ci, którzy pracują w firmie na dowolnym stanowisku i są członkami rodziny, ale nie mają akcji.

7. Rodzina, własność i biznes

Na przecięciu tych trzech kręgów znajdują się ci, którzy mają akcje, jakąś pozycję w firmie i powiązania rodzinne.

Przykład modelu trzech kręgów

Wygeneruj listę osób związanych z firmą. Powinni to być udziałowcy, pracownicy trustu, rodzina i dzieci, rodzeństwo lub rodzice.

Przypisz numer odpowiadający danej osobie. Przykład: Jeśli Antonio jest udziałowcem i członkiem rodziny, ale nie pracuje w firmie przypisuje się mu 4 (Family-Owned). Lub jeśli Martin pracuje w firmie, ale nie rodzina i nie jest udziałowcem jest przypisany 3. (Firma) i tak dalej.

Pytanie do odpowiedzi, co teraz zrobię z tą listą? Określenie ról to tylko pierwszy z wielu kroków do zorganizowania firmy rodzinnej. Ustal role w diagramie, aby określić, gdzie w firmie znajdują się poszczególne osoby. Dialog i stała komunikacja są ważne, aby nie zapomnieć, jakie jest ich stanowisko.

Rozwój tych firm jest o wiele bardziej skomplikowany niż prosta lista, więc w kolejnych pozycjach mamy nadzieję na dalsze uzupełnianie tego, co jest światem rodzinnej firmy.

The Ultimate Managed Hosting Platformimp

Najczęściej zadawane pytania dotyczące firm rodzinnych

„Firma rodzinna to taka, w której grupa rodzinna jest w stanie mianować dyrektora naczelnego firmy, ustalając strategię biznesową całości w celu zapewnienia ciągłości pokoleniowej, opartej na wspólnym pragnieniu założycieli i następców utrzymania kontroli nad własnością i zarządzaniem rodzinnym” (Crown, 2004).

Mała firma rodzinna to taka, której własność spoczywa w rękach rodziny i która zatrudnia mniej niż 250 pracowników.

Brak odpowiedniego zarządzania i zaangażowania członków rodziny może negatywnie wpłynąć na sam biznes.

Praktyki, takie jak włączenie niepracujących członków rodziny na liście płac, przy użyciu przepływu środków pieniężnych firmy jako przepływ środków pieniężnych rodziny, nie ustalając odpowiedniego planu biznesowego, misji i wizji są niektóre z firm rodzinnych wady, które mogą mieć wpływ na organizację.

Według badań Harvard Business School z 2012 roku około 70 procent firm rodzinnych upada lub zostaje sprzedanych, zanim drugie pokolenie będzie miało szansę przejąć stery. (Bizjournal, 2021)

Firmy rodzinne często upadają i kończą się rozwodem biznesowym, ponieważ:

  • Waśń rodzinna między członkami o równej władzy jest nieunikniona
  • Emocje szaleją
  • Rodzina jest źle przygotowana do obsługi złożonych kwestii biznesowych.