Carlos-barraza-logo-50

Czym jest etyka biznesu i dlaczego jest ważna?

Długoterminowe wyniki firmy są uwarunkowane jej działaniami, a także szansami na sukces lub porażkę. W tym sensie istotne jest, aby wiedzieć, czym jest etyka biznesu i dlaczego jest ważna?

Napisane przez

Spis treści

Czym jest etyka w biznesie?

Etyka biznesu to zbiór zasad i reguł, które regulują zachowanie firmy w jej sektorze komercyjnym. Jest ona ściśle związana z moralnością, ponieważ odróżnia dobro od zła i opiera się na ideałach i wartościach.

Etyka firmy ma bardzo szeroki zakres. Na przykład w zakresie zaangażowania w dbałość i ochronę środowiska naturalnego, uznając, że działalność biznesowa nie powinna mieć na nie negatywnego wpływu i zapewniając, że modele produkcyjne są zarządzane z odpowiedzialnością korporacyjną, aby powodować jak najmniejsze szkody dla przyrody.

Podobnie etyka biznesu koncentruje się na unikaniu nieuczciwej konkurencji w sektorze gospodarczym, w którym wykonuje swoją działalność, chociaż zawsze istnieje ten czynnik konkurencyjny, to działając z moralnym zaangażowaniem ma się gwarancję unikania tych zachowań, które mogą być szkodliwe dla harmonii między przedsiębiorstwami z tej samej branży.

Innym przykładem zakresu etyki biznesu jest zapewnienie produkcji i obrotu artykułami o sprawdzonej jakości.

Jest to szczególnie ważne, ponieważ użytkownicy lub klienci produktów i usług nabywają je z zamiarem, że mogą one rozwiązać ich konkretne problemy lub potrzeby, stąd znaczenie przestrzegania określonych standardów i dostarczania im tego, co rzeczywiście jest im oferowane.

Kiedy firma angażuje się w reklamę wprowadzającą w błąd w celu sprzedaży lub marketingu produktów i usług, których cechy lub właściwości nie są prawdziwe, działa wbrew etyce biznesu.

Na koniec warto wspomnieć, że etyka w biznesie musi być obecna na wszystkich szczeblach, od menedżerów i właścicieli korporacji, po jej pracowników, w tym każdy dział i służbę, która konformizuje biznes.

W tym sensie kluczowe znaczenie ma zapewnienie przekazywania pozytywnych wartości, tak aby praca przebiegała z szacunkiem i harmonią, daleko wykraczającą poza wskaźniki produkcji czy sprzedaży.

Skuteczni partnerzy biznesowi
Nierozpoznawalny biznesmen z laptopem w ręku, witający się z partnerem biznesowym

Znaczenie etyki w biznesie

Etyka biznesu ma istotny wpływ na dzisiejsze społeczeństwo, biorąc pod uwagę, że firmy mają zdolność do przekształcania życia swoich pracowników, zapewniając im godne utrzymanie i możliwość etyka zawodowa postępu, jednocześnie zaspokajając potrzeby konsumentów lub użytkowników i dostarczając im użytecznych rozwiązań dla ich wymagań w odpowiednim sektorze gospodarki.

Firmy te muszą być jednak zsynchronizowane z celami społeczeństwa, któremu służą, co oznacza działanie zgodnie z etyką biznesu. W przeciwnym razie ucierpiałyby długoterminowe korzyści którejkolwiek ze stron, czy to samego przedsiębiorstwa, czy społeczeństwa.

Dbałość o etykę biznesu jestniezbędna z następujących powodów:

Jak etyka jest stosowana w przedsiębiorstwie?

Choć znajomość podstawowych zasad etyki biznesu jest niezbędna, to jeszcze ważniejsza jest pewność, w jaki sposób należy wdrożyć działania w firmie, aby przestrzegać tych wytycznych.

Poniżej przedstawiono kilka działań, które pokazują, kiedy firma przestrzega zasad etyki biznesowej.

Ustalenie priorytetów dla potrzeb klienta

Kiedy firma stawia potrzeby klienta na pierwszym miejscu i szkoli swój personel, aby przestrzegał tego założenia, pokazuje, że działa zgodnie z etyką biznesu.

Działanie z zachowaniem przejrzystości

Jeśli chodzi o etykę biznesu, kluczowymi elementami są przejrzystość i komunikacja. W tym sensie pracownicy i klienci muszą być traktowani z szacunkiem i szczerością, aby zapewnić zaufanie do biznesu.

Zapewnienie różnorodności i sprawiedliwości w firmie

Etyczna firma powinna zapewnić równe szanse wejścia na rynek wszystkim kandydatom, tak aby wszelkie wyróżnienia były dokonywane na podstawie ich szczególnych umiejętności, a nie jako ograniczenie podczas rekrutacji potencjalnych pracowników.

Szanuj dane osobowe każdego klienta

Wiele firm żąda od swoich klientów danych osobowych w ramach transakcji handlowych i jednym z ich priorytetów musi być zagwarantowanie ochrony prywatności i poufności przekazywanych danych.

Wyraźnym tego przykładem może być przygotowywanie faktur, gdzie konieczne jest zamieszczenie takich danych jak adres i osobisty numer telefonu klienta, które są podawane w celach ściśle fiskalnych i nie powinny być wykorzystywane do innych celów ani przetwarzane poza systemem firmy.

Umożliwienie kanałów wykrywania i korygowania nieetycznych zachowań

W ramach etyki biznesu ważne jest, aby firmy zapewniały skuteczny kanał komunikacji, tak aby wszelkie niepowodzenia lub niewłaściwe zachowania mogły być za jego pośrednictwem wychwytywane w celu zapewnienia dobrych praktyk i utrzymania prawidłowego przebiegu działalności.

Można utworzyć neutralne biuro, które będzie zajmować się tego typu wnioskami, przeprowadzać odpowiednie dochodzenia i gwarantować odpowiednie działania w celu skorygowania lub ukarania wszelkich ewentualności, które są sprzeczne z etyką biznesową.

Referencje
Więcej o Przywództwo.