Vad är ett ekosystem för företagande?

Skrivet av

Innehållsförteckning

Definition av ekosystem för företagande

ekosystem för företagare är en uppsättning olika individer som kan vara potentiella eller befintliga entreprenörer, organisationer som stöder entreprenörskap som kan vara företag, riskkapitalister, affärsänglar och banker, samt institutioner som universitet, offentliga organ och de entreprenöriella processer som äger rum inom ekosystemet, t.ex. antalet nybildade företag, antalet företag med hög tillväxtpotential, serieentreprenörer och deras entreprenöriella ambitioner (Mason & Brown, 2014).

Dessa enheter är formellt och informellt sammankopplade för att skapa ett resultat i den lokala företagsmiljön.

För att ett system ska kunna fungera tillsammans måste interaktionen mellan dessa delsystem ske så att de kan nå sitt syfte (Mason & Brown, 2014).

Företagarekosystem bildas som en kombination av sociala, politiska, ekonomiska och kulturella element i en region.

Den förbättring av det entreprenöriella ekosystemet som skapas av de olika delarna ger stöd för att utveckla och hjälpa till att växa de nystartade företag som håller på att byggas upp. Dessutom uppmuntras nya entreprenörer att ta risker och börja söka finansiering för sina projekt (Stam & Spigel, 2016).

Områden i ekosystemet för entreprenörskap

Följande figur visar vad Isenberg (2011) beskrev som domänerna i entreprenörskapets ekosystem. De sex områdena i ekosystemet för entreprenörskap är politik, finansiering, kultur, stöd, humankapital och marknader.

Domains of the entrepreneurship ecosystem by Isenberg f03bea

Dessa områden visar att det entreprenöriella ekosystemet innehåller en förändring från ett traditionellt ekonomiskt tänkande till en nyare ekonomisk syn på människor, nätverk och institutioner (Stam & Spigel, 2016).

Ett kännetecken för entreprenöriella ekosystem är informationsflödet under entreprenörsprocessen. I denna ”rika informationsmiljö” kan individer få tillgång till kunskap om köparna, ny teknik, driftsmöjligheter, tillgång till utrustning, marknadsföringskoncept och därmed hitta de möjligheter till produkter och tjänster som behövs (Mason & Brown, 2014).

Det entreprenöriella ekosystemet måste ha ett sammanhängande förhållande och en samarbetsstrategi mellan de olika aktörerna som består av följande. För att vara ett dynamiskt ekosystem måste människor och idéer utbytas för att skapa nya företag, slå samman nuvarande verksamheter och skapa nya innovationer tillsammans (Auerswald, 2015).

Resultatet av samspelet mellan ekosystemets olika områden är entreprenörsverksamheten. Detta resultat betraktas som den process i vilken individerna omvandlar möjligheterna till innovationer.

Successivt kommer resultatet av den nya tjänsten eller produkten att ge samhället ett nytt värde. Den entreprenöriella verksamheten kommer att ha formen av ett innovativt och/eller hög tillväxtpotential start-up, samt entreprenöriella anställda (Stam & Spigel, 2016).

interviewing businessman on press conference

Politikområde

Den statliga lagstiftningspelaren skiljer sig åt mellan olika regioner i världen, och varje statlig policy kan påskynda eller bromsa möjligheten att öppna och expandera nya företag.

Inom detta område finns komponenter som t.ex. hur lätt det är att starta företag, skatteincitament och lagar som kan vara företagsvänliga. Den fysiska strukturen är också en del av detta område, där tillgången till grundläggande infrastruktur, telekommunikation och transport påverkar företagen (World Economic Forum, 2014).

Ekonomiområdet

För företag är det fördelaktigt att ha finansiella reserver så att de kan upprätthålla sin tillväxt när de får mer resurser. De ekonomiska resurserna är en viktig aspekt eftersom de ger stöd för att anställa personal, köpa eller hyra fastigheter och utrustning, investera i marknadsföring och försäljning och hålla koll på kunderna.

De finansiella alternativen som företag har för att starta kan vara från vänner och familj, ängelinvesterare, privat kapital, riskkapital eller tillgång till lån. Ju större tillgång till finansiella resurser, desto snabbare blir företagen (World Economic Forum, 2014).

business finance concept business people are
culturally diverse team of employees

Kulturområde

Det har diskuterats att ledande ekosystem för entreprenörskap har ett starkt kulturellt stöd för entreprenörskap.

De aspekter som beaktas inom det kulturella stödet är toleransen för risk och misslyckande i entreprenörskap, preferensen för egenföretagande, framgångshistorier och förebilder, forskningskulturen, den positiva bilden av entreprenörskap och firandet av innovation (World Economic Forum, 2014). Alla dessa åtgärder skapar en företagarkultur.

Stödjer domän

Det finns en rad olika personer, institutioner och organisationer som underlättar företagsetablering och -expansion. Några av dessa aktörer kan ses som mentorer, rådgivare, professionella tjänster som redovisning, personalresurser och juridik, inkubatorer och acceleratorer samt entreprenörsnätverk (World Economic Forum, 2014).

female boss stands leaning on table at business
business corporation organization teamwork

Område för humankapital

Humankapitalområdet representeras av arbetskraftens kvalitet och kvantitet. Beroende på vilken kompetens de anställda har är det den typ av arbetsmiljö som kan skapas.

Komponenterna i detta område är ledningskapacitet och teknisk talang, erfarenhet av företagande, tillgång till outsourcing och tillgång till invandrad arbetskraft. Kombinationen av dessa komponenter kan påverka hur snabbt företag växer. Inom humankapitalområdet räknas också utbildning och fortbildning.

När det gäller ett ekosystem för företagande tror man att utbildning kan främja förmågan att skaffa ny kunskap och identifiera möjligheter och utmaningar på marknader och arbetsplatser. Utbildningen av humankapitalet består av föruniversitets- och universitetsutbildning samt företagarspecifik utbildning.

Det är också viktigt att universiteten främjar en kultur av respekt för entreprenörskap, spelar en nyckelroll i idébildningen för nya företag och är en källa till anställda för företagen (World Economic Forum, 2014).

Marknader Domän

Marknadsdomänen representerar de kunder som är villiga att betala för företagets produkter och tjänster. Företagarekosystem med tillgängliga marknader som kan nås är viktiga för att hjälpa företag att växa i en region.

En viktig aspekt att ta hänsyn till är också kundpotentialen. De komponenter som ingår i marknadsområdet är den inhemska och utländska marknaden, små, medelstora och stora företag som kunder samt statliga inköp.

businessman with a tablet is analyzing a graph

Referenser

Auerswald, P., 2015. Att möjliggöra entreprenöriella ekosystem. s.l.:Kauffman Foundation.

Mason, P. C. & Brown, D. R., 2014. Entreprenöriella ekosystem och tillväxtorienterat entreprenörskap. OECD:s LEED-program och det nederländska ekonomiministeriet.

Stam, E. & Spigel, B., 2016. Entrepreneurial Ecosystems, s.l.: Utrecht School of Economics.

World Economic Forum, 2014. Entrepreneurial Ecosystems Around the Globe and Early- Stage Company Growth Dynamics, Genève, Schweiz: World Economic Forum.