Carlos-barraza-logo-50

Wat is een ecosysteem voor ondernemers?

Geschreven door

Inhoudsopgave

Definitie van "ondernemersecosysteem

Het ecosysteem van de ondernemer is een verzameling van verschillende individuen die potentiële of bestaande ondernemers kunnen zijn, organisaties die ondernemerschap ondersteunen, zoals bedrijven, durfkapitalisten, business angels en banken, evenals instellingen zoals universiteiten en overheidsinstellingen en de ondernemersprocessen die zich binnen het ecosysteem afspelen, zoals het geboortecijfer van bedrijven, het aantal bedrijven met een hoog groeipotentieel, serieondernemers en hun ondernemersambities (Mason & Brown, 2014).

Deze entiteiten zijn formeel en informeel met elkaar verbonden, waardoor een prestatie wordt geleverd binnen het plaatselijke ondernemingsklimaat.

Zodat een systeem samen kan functioneren, moet er interactie zijn tussen deze subsystemen, zodat ze hun doel kunnen bereiken (Mason & Brown, 2014).

Ondernemersecosystemen worden gevormd als een combinatie van sociale, politieke, economische en culturele elementen binnen een regio.

De verbetering van het ondernemersecosysteem die door de verschillende elementen tot stand wordt gebracht, genereert een steun voor de ontwikkeling en de groei van de startende ondernemingen die worden opgebouwd. Ook worden nieuwe ondernemers aangemoedigd om risico’s te nemen en op zoek te gaan naar financiering voor hun projecten (Stam & Spigel, 2016).

De domeinen van het ecosysteem van ondernemerschap

De volgende figuur toont wat Isenberg (2011) beschreef als de domeinen van het ecosysteem van ondernemerschap. De zes domeinen van het ecosysteem ondernemerschap zijn beleid, financiering, cultuur, ondersteuning, menselijk kapitaal en markten.

Domains of the entrepreneurship ecosystem by Isenberg f03bea

Deze domeinen laten zien dat het ondernemende ecosysteem een verandering bevat van een traditioneel economisch denken naar een nieuwere economische kijk op mensen, netwerken en instituties (Stam & Spigel, 2016).

Een kenmerk van ondernemende ecosystemen is de informatiestroom tijdens het ondernemersproces. In deze “rijke informatie”-omgeving kunnen individuen toegang krijgen tot de kennis van de kopers, de nieuwe technologieën, de exploitatiemogelijkheden, de beschikbaarheid van apparatuur, marketingconcepten en zo de kansen van producten en diensten vinden waaraan behoefte is (Mason & Brown, 2014).

Het ecosysteem voor ondernemerschap moet een onderling samenhangende relatie en een coöperatieve aanpak hebben tussen de verschillende actoren, die bestaat uit. Om een dynamisch ecosysteem te zijn, wisselen mensen en ideeën onderling uit om samen nieuwe ondernemingen op te richten, huidige bedrijven samen te voegen en nieuwe innovaties op te brengen (Auerswald, 2015).

Het resultaat van de interactie tussen de verschillende domeinen van het ecosysteem is de ondernemersactiviteit. Deze output wordt beschouwd als het proces waarin de individuen de kansen omzetten in innovaties.

Geleidelijk zal het resultaat van de nieuwe dienst of het nieuwe product de samenleving nieuwe waarde brengen. De ondernemende activiteit zal de vorm hebben van een innovatieve en of startende onderneming met een hoog groeipotentieel, evenals ondernemende werknemers (Stam & Spigel, 2016).

interviewing businessman on press conference

Beleidsdomein

De pijler regelgeving van de overheid verschilt van regio tot regio, en elk overheidsbeleid kan de mogelijkheid om nieuwe bedrijven te openen en uit te breiden, versnellen of afremmen.

Binnen dit domein heeft het componenten zoals het gemak om een bedrijf te starten, belastingprikkels, en wetten die bedrijfsvriendelijk kunnen zijn. Ook de fysieke structuur maakt deel uit van dit domein, waar de toegang tot basisinfrastructuur, telecommunicatie en vervoer een impact hebben op bedrijven (World Economic Forum, 2014).

Domein Financiën

Ondernemingen hebben baat bij financiële reserves, zodat zij kunnen blijven groeien naarmate zij meer middelen verwerven. De financiële middelen zijn een essentieel aspect omdat zij de mogelijkheid bieden mensen in dienst te nemen, eigendommen en uitrusting te kopen of te huren, in marketing en verkoop te investeren en de klanten in het oog te houden.

De financiële opties die bedrijven hebben om te starten kunnen afkomstig zijn van vrienden en familie, angel investors, private equity, durfkapitaal of de toegang tot schuld. Hoe groter de beschikbaarheid van financiële middelen, hoe sneller de schaalgrootte van bedrijven (World Economic Forum, 2014).

business finance concept business people are
culturally diverse team of employees

Cultuur Domein

Er is over gediscussieerd dat toonaangevende ecosystemen voor ondernemerschap een sterke culturele ondersteuning voor ondernemerschap hebben.

De aspecten die binnen het culturele draagvlak worden beschouwd zijn de tolerantie van risico en falen van ondernemerschap, de voorkeur voor zelfstandig ondernemerschap, de succesverhalen en rolmodellen, de onderzoekscultuur, het positieve imago van ondernemerschap, en de viering van innovatie (World Economic Forum, 2014). Al deze acties creëren de ondernemerscultuur.

Ondersteunt Domein

Er zijn tal van personen, instellingen en organisaties die de oprichting en uitbreiding van ondernemingen vergemakkelijken. Sommige van deze actoren kunnen worden gezien als mentoren, adviseurs, professionele diensten zoals boekhouding, human resources en juridische diensten, incubators en accelerators, alsook ondernemersnetwerken (World Economic Forum, 2014).

female boss stands leaning on table at business
business corporation organization teamwork

Domein Menselijk kapitaal

Het domein van het menselijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door de kwaliteit en kwantiteit van de beroepsbevolking. Afhankelijk van de vaardigheden waarover de werknemers beschikken, kan het soort werkomgeving worden gegenereerd.

De componenten van dit domein zijn het management en het technisch talent, de ervaring als ondernemer, de beschikbaarheid van outsourcing en de toegang tot arbeidsmigranten. De combinatie van deze componenten kan van invloed zijn op het tempo waarin bedrijven groeien. Binnen het domein van het menselijk kapitaal worden ook het onderwijs en de opleiding beschouwd.

Met betrekking tot een ecosysteem voor ondernemerschap wordt aangenomen dat onderwijs het vermogen kan bevorderen om nieuwe kennis op te doen en in staat te zijn kansen en uitdagingen op markten en werkplekken te onderkennen. De opleiding van het menselijk kapitaal bestaat uit pre-universitair en universitair onderwijs alsmede ondernemersspecifieke opleiding.

Evenals de relevantie die universiteiten innemen door een cultuur van respect voor ondernemerschap te bevorderen, een sleutelrol te spelen bij de ideevorming voor nieuwe bedrijven en de bron van werknemers voor bedrijven te zijn (World Economic Forum, 2014).

Markten Domein

Het marktdomein is de vertegenwoordiging van de klanten die bereid zijn te betalen voor de producten en diensten van de ondernemingen. Ondernemersecosystemen met toegankelijke markten die kunnen worden bereikt, zijn belangrijk om bedrijven binnen een regio te helpen groeien.

Een belangrijk aspect waarmee rekening moet worden gehouden, is ook het potentieel van de klanten. De componenten die deel uitmaken van het marktdomein zijn de binnenlandse en buitenlandse markt, kleine, middelgrote en grote bedrijven als afnemers, alsmede overheidsaankopen.

businessman with a tablet is analyzing a graph

Referenties

Auerswald, P., 2015. Ondernemende ecosystemen mogelijk maken. s.l.:Kauffman Foundation.

Mason, P. C. & Brown, D. R., 2014. Entrepreneurial Ecosystems and Growth Oriented Entrepreneurship. OESO LEED-programma en het Nederlandse ministerie van Economische Zaken.

Stam, E. & Spigel, B., 2016. Entrepreneurial Ecosystems, s.l.: Utrecht School of Economics.

Wereld Economisch Forum, 2014. Entrepreneurial Ecosystems Around the Globe and Early Stage Company Growth Dynamics, Genève, Zwitserland: Wereld Economisch Forum.