Carlos-barraza-logo-50

Co to jest ekosystem przedsiębiorczości?

Napisane przez

Spis treści

Definicja ekosystemu przedsiębiorczości

Ekosystem przedsiębiorczości to zbiór różnych osób, które mogą być potencjalnymi lub istniejącymi przedsiębiorcami, organizacji wspierających przedsiębiorczość, którymi mogą być przedsiębiorstwa, inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka, aniołowie biznesu i banki, a także instytucje, takie jak uniwersytety, agencje sektora publicznego oraz procesy przedsiębiorcze, które zachodzą wewnątrz ekosystemu, takie jak wskaźnik narodzin przedsiębiorstw, liczba firm o wysokim potencjale wzrostu, seryjni przedsiębiorcy i ich ambicje przedsiębiorcze (Mason & Brown, 2014).

Podmioty te są formalnie i nieformalnie powiązane ze sobą, tworząc spektakl w ramach lokalnego środowiska przedsiębiorczości.

Aby system mógł funkcjonować razem, interakcja pomiędzy tymi podsystemami musi być wykonana tak, aby mogły one osiągnąć swój cel (Mason & Brown, 2014).

Ekosystemy przedsiębiorczości powstają jako połączenie elementów społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych w danym regionie.

Usprawnienie ekosystemu przedsiębiorczości, tworzone przez różne elementy, generuje wsparcie dla rozwoju i pomaga rosnąć powstającym startupom. Ponadto, nowi przedsiębiorcy są zachęcani do podjęcia ryzyka i rozpoczęcia poszukiwania finansowania dla swoich projektów (Stam & Spigel, 2016).

Domeny ekosystemu przedsiębiorczości

Na poniższym rysunku przedstawiono to, co Isenberg (2011) określił jako domeny ekosystemu przedsiębiorczości. Sześć domen ekosystemu przedsiębiorczości to polityka, finanse, kultura, wsparcie, kapitał ludzki i rynki.

Domains of the entrepreneurship ecosystem by Isenberg f03bea

Te domeny pokazują, że ekosystem przedsiębiorczości zawiera zmianę z tradycyjnego ekonomicznego myślenia na nowsze ekonomiczne spojrzenie na ludzi, sieci i instytucje (Stam & Spigel, 2016).

Jedną z cech charakterystycznych ekosystemów przedsiębiorczości jest przepływ informacji w trakcie procesu przedsiębiorczości. W tym „bogatym w informacje” środowisku jednostki mogą mieć dostęp do wiedzy o nabywcach, nowych technologiach, możliwościach operacyjnych, dostępności sprzętu, koncepcjach marketingowych i dzięki temu znaleźć możliwości produktów i usług, które są potrzebne (Mason & Brown, 2014).

Ekosystem przedsiębiorczości musi charakteryzować się wzajemnymi powiązaniami i podejściem opartym na współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, na które składają się. Aby być dynamicznym ekosystemem, ludzie i idee wymieniają się między sobą w celu tworzenia nowych przedsięwzięć, łączenia obecnych firm i wspólnego wymyślania nowych innowacji (Auerswald, 2015).

Wynikiem interakcji różnych domen ekosystemu jest działalność przedsiębiorcza. To wyjście jest uważane za proces, w którym jednostki przekształcają możliwości w innowacje.

Stopniowo, wynik nowej usługi lub produktu przyniesie społeczeństwu nową wartość. Działalność przedsiębiorcza będzie miała formę innowacyjnego lub o wysokim potencjale wzrostu start-upu, jak również przedsiębiorczych pracowników (Stam & Spigel, 2016).

interviewing businessman on press conference

Dziedzina polityki

Rządowy filar regulacyjny jest różny w różnych regionach świata, a każda polityka rządowa może przyspieszyć lub spowolnić zdolność do otwierania i rozwijania nowych firm.

W ramach tej domeny istnieją takie elementy, jak łatwość rozpoczęcia działalności gospodarczej, zachęty podatkowe i prawa, które mogą być przyjazne dla biznesu. Również struktura fizyczna jest częścią tej domeny, gdzie dostęp do podstawowej infrastruktury, telekomunikacji i transportu ma wpływ na przedsiębiorstwa (World Economic Forum, 2014).

Dziedzina finansów

Dla przedsiębiorstw korzystne jest posiadanie rezerw finansowych, aby mogły one utrzymać swój rozwój w miarę zdobywania kolejnych zasobów. Zasoby finansowe są kluczowym aspektem, ponieważ dają wsparcie w zatrudnianiu pracowników, kupowaniu lub dzierżawieniu nieruchomości i sprzętu, inwestowaniu w marketing i sprzedaż oraz śledzeniu klientów.

Opcje finansowe, które firmy mają do rozpoczęcia działalności mogą pochodzić od przyjaciół i rodziny, inwestorów anioła, private equity, venture capital lub dostępu do długu. Im większa dostępność środków finansowych, tym szybsza skala działalności przedsiębiorstw (World Economic Forum, 2014).

business finance concept business people are
culturally diverse team of employees

Domena kultury

Dyskutuje się, że wiodące ekosystemy przedsiębiorczości mają silne wsparcie kulturowe dla przedsiębiorczości.

Aspekty, które są brane pod uwagę w ramach wsparcia kulturowego, to tolerancja ryzyka i niepowodzeń przedsiębiorczości, preferencje dla samozatrudnienia, historie sukcesu i wzorce do naśladowania, kultura badań, pozytywny wizerunek przedsiębiorczości oraz celebrowanie innowacji (World Economic Forum, 2014). Wszystkie te działania tworzą kulturę przedsiębiorczości.

Obsługuje domenę

Istnieje wiele osób, instytucji i organizacji, które ułatwiają zakładanie firm i ich rozwój. Niektóre z tych podmiotów mogą być postrzegane jako mentorzy, doradcy, profesjonalne usługi, takie jak księgowość, zasoby ludzkie i prawne, inkubatory i akceleratory, jak również sieci przedsiębiorczości (Światowe Forum Ekonomiczne, 2014).

female boss stands leaning on table at business
business corporation organization teamwork

Dziedzina kapitału ludzkiego

Dziedzina kapitału ludzkiego jest reprezentowana przez jakość i ilość siły roboczej. W zależności od tego, jakie umiejętności posiadają pracownicy, taki rodzaj środowiska pracy może zostać wygenerowany.

Składowe tej domeny to talent menedżerski i techniczny, doświadczenie w przedsiębiorczości, dostępność outsourcingu oraz dostęp do siły roboczej imigrantów. Połączenie tych elementów może wpłynąć na tempo rozwoju przedsiębiorstw. W ramach kapitału ludzkiego uwzględnia się również edukację i szkolenia.

Jeśli chodzi o ekosystem przedsiębiorczości, uważa się, że edukacja może promować zdolność do zdobywania nowej wiedzy i zdolność do identyfikowania możliwości i wyzwań na rynkach i w miejscach pracy. Na edukację kapitału ludzkiego składa się kształcenie przeduniwersyteckie i uniwersyteckie, a także szkolenia specjalistyczne dla przedsiębiorców.

Jak również znaczenie, jakie uczelnie odgrywają poprzez promowanie kultury szacunku dla przedsiębiorczości, odgrywanie kluczowej roli w formowaniu pomysłów dla nowych firm oraz bycie źródłem pracowników dla przedsiębiorstw (World Economic Forum, 2014).

Rynki Domena

Domena rynków jest reprezentacją klientów, którzy są skłonni zapłacić za produkty i usługi firmy. Ekosystemy przedsiębiorczości z dostępnymi rynkami, do których można dotrzeć, są ważne dla rozwoju firm w danym regionie.

Kluczowym aspektem do rozważenia jest również potencjał klientów. Elementy, które znajdują się w domenie rynków to rynek krajowy i zagraniczny, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa jako klienci, jak również zakupy rządowe.

businessman with a tablet is analyzing a graph

Referencje

Auerswald, P., 2015. Enabling Entrepreneurial Ecosystems. s.l.:Fundacja Kauffmana.

Mason, P. C. & Brown, D. R., 2014. Entrepreneurial Ecosystems and Growth Oriented Entrepreneurship (Ekosystemy przedsiębiorczości i przedsiębiorczość zorientowana na wzrost). Program OECD LEED i holenderskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych.

Stam, E. & Spigel, B., 2016. Entrepreneurial Ecosystems, s.l.: Utrecht School of Economics.

Światowe Forum Ekonomiczne, 2014. Entrepreneurial Ecosystems Around the Globe and Early- Stage Company Growth Dynamics, Genewa, Szwajcaria: Światowe Forum Ekonomiczne.