Carlos-barraza-logo-50

Co to jest przedsiębiorczość?

Napisane przez

Spis treści

Definicja przedsiębiorczości

Tłumacząc termin przedsiębiorca z języka francuskiego, oznacza on tak naprawdę „pośrednika” i jest używany od czasów
12. Stulecie. (Pahuja & Sanjeev, 2015)
Wieki później, w połowie dwudziestego wieku, Joseph A. Schumpeter był pierwszym ekonomistą, który skupił się na roli przedsiębiorczości w gospodarce. rozwój gospodarczy poprzez innowacje. Ekonomista w 1972 roku określił przedsiębiorczość jako całokształt działań przedsiębiorcy.

"Funkcja przedsiębiorcy jest zreformować lub zrewolucjonizować wzór na produkcji poprzez wykorzystanie wynalazku lub, bardziej ogólnie, niewypróbowana metoda technologiczna wytwarzania nowego lub starego towaru w nowy sposób, otwierając nowe źródło zaopatrzenia w materiały lub nowy rynek zbytu dla produktów, organizując nowy przemysł".

Rola przedsiębiorczości

W rzeczywistej gospodarce, która jest dynamiczną gospodarką kapitalistyczną, przedsiębiorczość odgrywa istotną rolę. Przedsiębiorczość tworzy i rozwija różne aspekty w krajach. Generuje nowe zdolności produkcyjne, procesy i towary; promuje innowacje i sprzyja tworzeniu miejsc pracy, wzrostowi i rozwojowi (Solimano, 2014). Przedsiębiorczość może być realizowana tylko dzięki ludziom z pomysłami, które zostały wykorzystane do wykorzystania szansy, która jest na rynku w celu generowania wartości i dobrobytu dla społeczeństwa. Przedsiębiorcy podejmują nowe lub istniejące działania w bardziej efektywny sposób, wywołując efekt zmiany, aby zobaczyć, co jest potrzebne, a czego brakuje. Dlatego podejmują ryzyko, aby zrealizować swoją wizję. Przedsiębiorcy szukają potrzebnych zasobów, stawiają czoła przeszkodom, które mogą się pojawić i biorą na siebie odpowiedzialność. Rola, jaką przedsiębiorcy odgrywają w społeczeństwie, jest historyczna, ponieważ to oni przejmowali inicjatywę, rozwiązywali problemy dzięki swoim umiejętnościom i woli zmian, a także wprowadzali różnego rodzaju innowacje gospodarcze i społeczne. Bezpośredni rezultat ich działań jest kojarzony jako przedsięwzięcie biznesowe w sektorze prywatnym, ale przedsiębiorczość była siłą napędową rozwoju społecznego, rządowego i kulturalnego na przestrzeni dziejów (ILO & UNESCO, 2006).

Wpływ przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość ma wpływ na gospodarkę narodową w różny sposób, przy czym różne badania potwierdzają, że istnieje między nimi bezpośrednia zależność. Według Cuervo et al. (2007 cytowany w Sánchez & Martínez, 2017), wpływ przedsiębiorczości może być postrzegany w różnych formach, takich jak identyfikacja i wykorzystanie możliwości biznesowych, tworzenie nowych firm i odnawianie obecnych firm w celu przekształcenia ich w bardziej dynamiczne, a także postęp gospodarczy, który następuje dzięki innowacjom, konkurencyjności, tworzeniu miejsc pracy i bogactwu społeczeństwa.

Successful team leader and business owner leading informal in-house business meeting

Znaczenie przedsiębiorczości

Kraje rozwijają swoje gospodarki dzięki pracy, którą wykonują przedsiębiorcy. Wspierają one i poprawiają gospodarkę kraju oraz życie ludzi poprzez generowanie większej ilości miejsc pracy, znajdowanie rozwiązań problemów społecznych za pomocą swoich produktów i usług, rozwijanie nowych technologii, które zwiększają wydajność, skuteczność i efektywność, a także stanowią wymianę pomysłów w skali globalnej. Warunki, które wspierają przedsiębiorców do podejmowania działalności, wspierają również gospodarki jako całe środowisko, gdzie jeśli zapewnione są odpowiednie warunki dla przedsiębiorczości, wówczas przedsiębiorcy mogą wytwarzać lepsze wyniki (Ács, et al., 2018).

bg2 2

Jak ulepszyć ekosystem przedsiębiorczości

W celu osiągnięcia poprawy w ekosystemie przedsiębiorczości, polityki rządowe powinny skupić się i postawić za cel generowanie firm o wysokim wzroście, ale w tym celu konieczne jest kultywowanie ekosystemu, który wspiera potrzeby ambitnych przedsiębiorców (Mason & Brown, 2014). Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w danym kraju kształtują się dzięki determinantom ekosystem przedsiębiorczości. Jeśli ekosystem jest silny, to będzie wspierał firmy, trudności dla przedsiębiorców zostaną zmniejszone, promowane będzie tworzenie miejsc pracy, transfer wiedzy może być w zasięgu jego uczestników i będzie stymulował wzrost w celu osiągnięcia sukcesu przez firmy. Z drugiej strony, jeśli będzie on słaby, to wzrośnie ryzyko rozpoczęcia działalności gospodarczej, zagrożona będzie formalność miejsc pracy, a rząd dostrzeże ograniczenie ściągalności podatków, co w konsekwencji spowolni potencjał wzrostu gospodarki. (Observatorio Nacional del Emprendedor, 2015).

Rozwój ekosystemu przedsiębiorczości powinien koncentrować się na indywidualizacji działań usprawniających w zależności od regionalnych atutów przedsiębiorczości. Dostosowanie i współpraca w zakresie wsparcia dla biznesu są potrzebne, aby wspierać powiązania przedsiębiorcze, które są wymagane pomiędzy dużymi firmami, instytucjami finansującymi i organizacjami wewnątrz ekosystemów. W rozwoju ekosystemu z większym powodzeniem uczestniczą firmy, które mają siedzibę lokalną, w porównaniu z innymi dużymi firmami, które mogą być międzynarodowymi koncernami mającymi siedzibę w jednym miejscu. Zaangażowanie menedżerów i udziałowców przedsiębiorstwa będzie silniejsze, aby wnieść wkład lokalny, niż menedżerów wyższego szczebla (Mason & Brown, 2014).

Aktorzy, którzy są bardziej aktywni wewnątrz ekosystemów przedsiębiorczości, będą angażować się w różne działania. Niektóre z ich zadań to bycie częścią grup rozpoczynających nowy biznes, inwestowanie i doradzanie w nowych przedsięwzięciach, mentoring innych przedsiębiorców i przekazywanie wiedzy poprzez nauczanie w całym procesie przedsiębiorczości. Jak również zakup towarów lub usług, które są oferowane przez nowe firmy, oferowanie usług prawnych, księgowych lub marketingowych nowym przedsiębiorcom oraz praca w dużej firmie w ich działalności innowacyjnej (Auerswald, 2015).

Skupienie się na rozwoju lokalnego i regionalnego ekosystemu przedsiębiorczości

Stam i Spigel (2016) podkreślają, że ekosystemy przedsiębiorczości powinny być świadome lokalnego środowiska, aby mogły mu sprzyjać. Kluczowe zasady, które są wymieniane to: należy przestać próbować być Doliną Krzemową; ekosystem powinien być kształtowany w oparciu o lokalne uwarunkowania; sektor prywatny powinien być zaangażowany od samego początku; nowe przedsięwzięcia muszą odpowiednio tworzyć swoje fundamenty. Ponadto, klastry nie powinny być nadmiernie sterowane i powinny rozwijać się organicznie; ambicje przedsiębiorców muszą być wzmocnione; szybko rozwijające się firmy powinny poruszać się w sprzyjającym środowisku; mentalność musi być wstrząśnięta w kierunku kultura przedsiębiorczościW celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej należy przeprowadzić reformy prawne, biurokratyczne i regulacyjne.

Ekosystemy przedsiębiorczości tworzą pulę pracowników, którzy działają w różnych sektorach i posiadają różną wiedzę specjalistyczną. W rozwiniętych ekosystemach przedsiębiorczości można znaleźć różne profile pracowników, od pracowników technicznych po osoby zorientowane na biznes. Uniwersytety są podstawą do rozwijania nowych talentów, które mogą być wykorzystane zarówno do pracy w startupach, jak i do rozwijania nowych firm. Kluczowa jest również poprawa kapitału finansowego, a to można osiągnąć dzięki wspierającej społeczności tworzonej przez aniołów biznesu, inwestorów zalążkowych, inwestorów venture capital, którzy ułatwiają dostęp do finansowania niż w tradycyjnych środowiskach. Aby jednak ekosystem przedsiębiorczości odnosił sukcesy i był coraz lepszy, potrzebni są przedsiębiorcy, którzy są silnymi liderami, zaangażowanymi w przekształcanie swojego regionu w lepsze miejsce, aby mogli zakładać i rozwijać swoje firmy. Ulepszony ekosystem przedsiębiorczości musi mieć mentorów i doradców, którzy działają na rzecz dzielenia się swoją wiedzą, jak również zintegrowany udział akceleratorów i inkubatorów, które pobudzają przedsiębiorczość. Potrzeby przedsiębiorców można również dostrzec w poszukiwaniu profesjonalnych usług, dlatego w ekosystemach przedsiębiorczości specjalizację ułatwiają profesjonalni aktorzy, którzy również są częścią środowiska. Współpraca pomiędzy dużymi firmami i firmami wysokiego wzrostu, plus wsparcie rządowe, tworzy zrozumienie, w jaki sposób nowo powstałe firmy generują wzrost gospodarczy. Jeśli społeczność ma dobre połączenie między sobą, to optymalne będzie utrzymanie zaangażowania między nimi, zwłaszcza jeśli wszyscy są gotowi dać w zamian ekosystemowi (Stam & Spigel, 2016).

Technologia i edukacja, ważne atuty dla przedsiębiorczości.

Wsparcie przedsiębiorczości w ekosystemie integruje szeroką gamę różnorodnych usług dostępnych dla przedsiębiorców i biznesmenów. Środowiska biznesowe zmieniają się w związku z postępem technologicznym. Dało to możliwość rozwoju przedsiębiorstw. Nowe złożone technologie sprawiły, że przedsiębiorstwa wymagają nowych usług wsparcia, w których nie są wyspecjalizowane. Usługi wsparcia usprawniają ekosystem, przynosząc różne rozwiązania. Niektóre z tych rozwiązań to ułatwienie dostępu do rynków, poprawa jakości zasobów o niskich kosztach i wysokiej jakości, wprowadzenie nowych technologii i produktów, zwiększenie zdolności technicznych i zarządczych, złagodzenie ograniczeń polityki publicznej oraz znalezienie wsparcia dla właściwych metod finansowania (Observatorio Nacional del Emprendedor, 2015).

Istnieją różne działania, które pomagają poprawić ekosystem przedsiębiorczości, takie jak rozwój edukacji, pomoc techniczna, sieci i finansowanie (Kantis, et al., 2014).Umiejętności przedsiębiorcze mogą być rozwijane poprzez edukację. Umiejętności wymagane dla przedsiębiorców powinny rozpocząć się w młodym wieku jednostek, tak aby w ten sposób zmniejszyć niedogodności, które system edukacyjny kraju może przynieść na początku kariery przedsiębiorcy. Na poziomie uniwersyteckim, w instytucjach publicznych, reformy rządowe są potrzebne do promowania zmian, które są potrzebne do tworzenia programów, które są planowane w kierunku rozwoju nowych przedsiębiorców (Kantis, et al., 2014).

Udział rządu w pobudzaniu ekosystemów przedsiębiorczości

Platformy instytucjonalne mogą stanowić bazę do wspierania nowych projektów przedsiębiorczych. Niektórzy przedsiębiorcy mogą mieć dostęp do lepszych zasobów niż inni, dlatego publiczne platformy techniczne mogą podnieść poprzeczkę i wyrównać reguły gry dla tych, którzy nie mają takiej możliwości. W ten sposób przedsiębiorcy, którzy mogliby znaleźć się w niekorzystnej sytuacji wobec konkurentów, teraz mogą dostrzec rekompensatę (Kantis, et al., 2014). Innym ważnym aspektem pielęgnowania ekosystemu, który jest kluczem do dalszego wspierania rozwoju przedsiębiorczości, są sieci. Przedsiębiorcy powinni budować sieci kontaktów, które doprowadziły ich do globalnych kontaktów i tworzenia bliższych relacji z innymi właścicielami firm, a także z menedżerami dużych firm. W ten sposób mogą budować nowe i dynamiczne firmy (Kantis, et al., 2014). Dostęp do środków finansowych jest jednym z ograniczeń, z jakimi borykają się przedsiębiorcy na wczesnych etapach działalności. Kiedy ekosystemy przedsiębiorczości poprawiają swoje metody finansowania, wtedy pojawiają się możliwości tworzenia nowych przedsięwzięć i ich rozwoju. Przedsiębiorczy ekosystem, który ułatwia połączenie funduszy z tym, kto ich potrzebuje, pokazuje lepszy przepływ mechanizmów finansowych do finansowania (Kantis, et al., 2014). Interwencja rządu w ekosystemie przedsiębiorczości musi mieć charakter moderatora, a nie aktywnego uczestnika. Zatrudnienie w sektorze publicznym może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na przedsiębiorców. Kiedy zwiększa się liczba pracowników publicznych, wówczas w dłuższej perspektywie pracownicy ci wspierają dostarczanie dóbr publicznych, koordynację, która pomaga ograniczyć niepowodzenia, funkcjonowanie rynku w uczciwych warunkach, gdzie promowana jest konkurencyjność rynków. Wzrost zatrudnienia w sektorze publicznym może być postrzegany jako czynnik sprzyjający formalnościom wśród przedsiębiorców, jeśli warunki procedur rejestracyjnych zostaną uproszczone. Z drugiej strony, gdy istnieją wysokie podatki na pokrycie kosztów zatrudnienia w sektorze publicznym, wówczas nowe firmy będą zmuszone do działania w sektorze nieformalnym (Anchorena & Ronconi, 2014).

Referencje

Anchorena, J. & Ronconi, L., 2014. Entrepreneurship, Entrepreneurial Values and Public Policy in Argentina. In: Entrepreneurship in Latin America. Washington: Inter- American Development Bank.

Auerswald, P., 2015. Enabling Entrepreneurial Ecosystems. s.l.:Fundacja Kauffmana.

ILO & UNESCO, 2006. Towards an Entrepreneurial Culture for the Twenty-First Century,s.l.: International Labour Organization and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Kantis, H., Federico, J. & Trajtenberg, L., 2014. Middle-Class Entrepreneurs and Their Firms: A Regional View and International Comparison. In: Entrepreneurship in Latin America. Washington: Inter-American Development Bank.

Mason, P. C. & Brown, D. R., 2014. Entrepreneurial Ecosystems and Growth Oriented Entrepreneurship (Ekosystemy przedsiębiorczości i przedsiębiorczość zorientowana na wzrost). Program OECD LEED i holenderskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych.

Observatorio Nacional del Emprendedor, 2015. Construcción, generación, y análisis de indicadores para medir el estado y la evolución del ecosistema emprendedor.. s.l.:INADEM.

Pahuja, Dr. Anurag. (2015). Introduction to Entrepreneurship.

Sánchez, M. & Martínez, P., 2017. Metodología para la Creación de Empresas Basadas en Investigación y Desarrollo Tecnológico,México: Instituto Nacional del Emprendedor.

Stam, E. & Spigel, B., 2016. Entrepreneurial Ecosystems, s.l.: Utrecht School of Economics.