Carlos-barraza-logo-50

Wat is ondernemerschap?

Geschreven door

Inhoudsopgave

Definitie van ondernemerschap

Wanneer men de term ondernemer uit het Frans vertaalt, betekent hij eigenlijk tussenpersoon” en wordt hij al gebruikt sinds de
12e Eeuw. (Pahuja & Sanjeev, 2015)
Eeuwen later, in het midden van de twintigste eeuw, was Joseph A. Schumpeter de eerste econoom, die zich richtte op de rol van ondernemerschap in economische ontwikkeling door innovaties. De econoom beschreef het ondernemerschap in 1972 als het geheel van de activiteiten van een ondernemer.

"De functie van de ondernemer is het hervormen of revolutioneren van het productiepatroon door het exploiteren van een uitvinding of, meer in het algemeen, een onbeproefde technologische methode om een nieuw goed te produceren of een oud goed te produceren op een nieuwe manier, door het openen van een nieuwe bevoorradingsbron voor materialen of een nieuwe afzetmarkt voor producten, door het organiseren van een nieuwe industrie".

De rol van ondernemerschap

In de huidige economie, die een dynamische kapitalistische economie is, speelt ondernemerschap een relevante rol. Ondernemerschap creëert en ontwikkelt verschillende aspecten in landen. Het genereert nieuwe productiecapaciteiten, processen en goederen; bevordert innovatie en stimuleert het scheppen van werkgelegenheid, groei en ontwikkeling (Solimano, 2014). Ondernemerschap is alleen mogelijk dankzij mensen met ideeën die zijn aangegrepen om een kans te grijpen die zich op de markt voordoet, ten einde waarde en welzijn voor de samenleving te genereren. De ondernemers ondernemen nieuwe of bestaande activiteiten op een efficiëntere manier, waardoor een effect van verandering ontstaat om te zien wat er nodig is en wat er ontbreekt. Daarom nemen zij het risico om hun visie te verwezenlijken. Ondernemers zoeken naar de nodige middelen, trotseren de hindernissen die zich kunnen voordoen en nemen hun verantwoordelijkheid op. Ondernemers hebben historisch gezien een belangrijke rol in de samenleving gespeeld, omdat zij het voortouw hebben genomen, problemen hebben opgelost met hun vaardigheden en hun wil tot verandering verschillende soorten economische en sociale innovaties hebben gebracht. Het directe resultaat van hun acties wordt geassocieerd als een zakelijke onderneming in een particuliere sector, maar ondernemerschap is in de loop der tijd de drijvende kracht geweest achter sociale, gouvernementele en culturele ontwikkeling (IAO & UNESCO, 2006).

Impact van ondernemerschap

Ondernemerschap heeft op verschillende manieren een invloed op de economie van een land, waarbij verschillende studies bevestigen dat er een rechtstreeks verband tussen deze twee bestaat. Volgens Cuervo et al. (2007 geciteerd in Sánchez & Martínez, 2017), kan de impact van ondernemerschap gezien worden in verschillende vormen zoals het identificeren en benutten van zakelijke kansen, het oprichten van nieuwe bedrijven en het vernieuwen van de huidige bedrijven om er meer dynamische bedrijven van te maken, en de economische vooruitgang die optreedt dankzij innovatie, concurrentievermogen, het scheppen van banen en maatschappelijke rijkdom.

Successful team leader and business owner leading informal in-house business meeting

Het belang van ondernemerschap

Landen ontwikkelen hun economie door het werk dat ondernemers verrichten. Zij ondersteunen en verbeteren de economie van het land en het leven van de mensen door meer banen te scheppen, oplossingen te vinden voor de problemen van de samenleving met hun producten en diensten, nieuwe technologieën te ontwikkelen die de prestaties, de doeltreffendheid en de doelmatigheid verbeteren, plus zij vertegenwoordigen een uitwisseling van ideeën op wereldschaal. De voorwaarden die ondernemers ondersteunen om te ondernemen, ondersteunen ook economieën als geheel, waarbij als de juiste voorwaarden voor ondernemerschap worden gegeven, ondernemers betere output kunnen produceren (Ács, et al., 2018).

bg2 2

Hoe het ondernemersecosysteem te verbeteren

Om verbeteringen aan te brengen in een ecosysteem voor ondernemerschap, moet het overheidsbeleid zich richten op het genereren van snelgroeiende bedrijven, maar daarbij moet wel een ecosysteem worden gecultiveerd dat tegemoetkomt aan de behoeften van ambitieuze ondernemers (Mason & Brown, 2014). Het ondernemingsklimaat in een land komt tot stand dankzij de determinanten van de ondernemersecosysteem. Als het ecosysteem sterk is, zal het bedrijven ondersteunen, zullen de moeilijkheden voor ondernemers worden verminderd, zal het scheppen van werkgelegenheid worden bevorderd, kan de kennisoverdracht binnen het bereik van de actoren liggen en zal de groei voor het succes van bedrijven worden gestimuleerd. Is zij daarentegen zwak, dan nemen de risico’s voor het starten van een bedrijf toe, komt de formaliteit van de werkgelegenheid in het gedrang en zal de overheid de inning van de belastingen beperkt zien, hetgeen bijgevolg het groeipotentieel van de economie zal afremmen. (Observatorio Nacional del Emprendedor, 2015).

Bij de ontwikkeling van het ecosysteem voor het ondernemerschap moeten de inspanningen worden gericht op het individualiseren van de verbeteringswerkzaamheden naar gelang van de regionale troeven voor het ondernemerschap. Er is behoefte aan maatwerk en samenwerking op het gebied van bedrijfsondersteuning om de nodige banden tussen grote ondernemingen, financieringsinstellingen en organisaties binnen de ecosystemen te smeden. De bedrijven die met meer succes deelnemen aan de ontwikkeling van het ecosysteem zijn de bedrijven met een lokale hoofdzetel, in vergelijking met andere grote bedrijven die multinationals kunnen zijn die op één plaats gevestigd zijn. Het engagement van de managers en aandeelhouders van de onderneming zal sterker zijn om lokaal bij te dragen dan dat van de senior managers (Mason & Brown, 2014).

De actoren die actiever zijn binnen de ondernemings-ecosystemen zullen zich met verschillende activiteiten bezighouden. Enkele van hun taken zijn deel uitmaken van groepen die een nieuw bedrijf starten, investeren en adviseren in nieuwe ondernemingen, mentor zijn van andere ondernemers en kennis overdragen door les te geven in het hele ondernemerschapsproces. Evenals het inkopen van de goederen of diensten die door de nieuwe bedrijven worden aangeboden, het aanbieden van juridische, boekhoudkundige of marketingdiensten aan nieuwe ondernemers en het werken bij een groot bedrijf in hun innovatieactiviteiten (Auerswald, 2015).

Nadruk op de ontwikkeling van het lokale en regionale ondernemersecosysteem

Stam en Spigel (2016) benadrukken dat ondernemende ecosystemen zich bewust moeten zijn van de lokale omgeving om deze te stimuleren. De belangrijkste beginselen die worden genoemd zijn dat niet langer moet worden geprobeerd Silicon Valley te zijn; het ecosysteem moet worden gevormd op basis van de plaatselijke omstandigheden; de particuliere sector moet van meet af aan bij het proces worden betrokken; nieuwe ondernemingen moeten hun basis op de juiste wijze creëren. Ook moeten de clusters niet overgeconstrueerd worden en organisch groeien; de ambitie van de ondernemers moet worden vergroot; snelgroeiende ondernemingen moeten in een gunstige omgeving kunnen opereren; de mentaliteit moet worden geschud in de richting van ondernemingscultuuren voor een beter ondernemingsklimaat moeten er wettelijke, bureaucratische en regelgevende hervormingen komen.

Ondernemersecosystemen creëren een pool van werknemers die in verschillende sectoren werkzaam zijn en over verschillende deskundigheid beschikken. In ontwikkelde ecosystemen voor ondernemerschap kunnen verschillende profielen van werknemers worden aangetroffen, gaande van technische werknemers tot bedrijfsgerichte werknemers. Universiteiten zijn de hoeksteen voor de ontwikkeling van nieuw talent dat kan worden ingezet bij startende ondernemingen of voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijven. Ook de verbetering van het financiële kapitaal is van essentieel belang, en dit kan worden gedaan met een ondersteunende gemeenschap die wordt gevormd door business angels, seed investors, durfkapitalisten, die de toegang tot financiering gemakkelijker maken dan in traditionele omgevingen. Maar om een succesvol en verbeterd ecosysteem voor het bedrijfsleven te hebben, zijn er ondernemers nodig die sterke leiders zijn en zich inzetten om van hun regio een betere plaats te maken, zodat zij hun bedrijven kunnen starten en laten groeien. Een verbeterd ecosysteem voor ondernemerschap moet beschikken over mentoren en adviseurs die hun kennis delen, en over de geïntegreerde deelname van versnellers en starterscentra die het ondernemerschap stimuleren. De behoeften van ondernemers komen ook tot uiting in de zoektocht naar professionele diensten, en daarom worden in ondernemings-ecosystemen deze specialisaties vergemakkelijkt door professionele actoren die ook deel uitmaken van de omgeving. Door de samenwerking tussen grote ondernemingen en snelgroeiende ondernemingen, plus de steun van de overheid, ontstaat inzicht in de wijze waarop startende ondernemingen economische groei genereren. Als de gemeenschap onderling een goede band heeft, dan zal het optimaal zijn om de betrokkenheid tussen hen te behouden, zeker als iedereen bereid is om iets terug te doen voor het ecosysteem (Stam & Spigel, 2016).

Technologie en Onderwijs, belangrijke troeven voor Ondernemerschap.

De steun voor ondernemerschap in het ecosysteem integreert een grote verscheidenheid aan diensten die beschikbaar zijn voor ondernemers en zakenlieden. De bedrijfsomgeving verandert als gevolg van de technologische vooruitgang. Dit heeft de bedrijven de kans gegeven om te groeien. De nieuwe complexe technologieën hebben ertoe geleid dat ondernemingen nieuwe ondersteunende diensten nodig hebben waarin zij niet gespecialiseerd zijn. De ondersteunende diensten verbeteren het ecosysteem door verschillende oplossingen te bieden. Enkele van deze oplossingen zijn het vergemakkelijken van de toegang tot markten, het verbeteren van goedkope en hoogwaardige hulpbronnen, de invoering van nieuwe technologieën en producten, het vergroten van technische en managementcapaciteiten, het versoepelen van de beperkingen van het overheidsbeleid en het vinden van steun voor de juiste financieringsmethoden (Observatorio Nacional del Emprendedor, 2015).

Er zijn verschillende soorten acties die het ecosysteem van de ondernemer helpen verbeteren, zoals ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, technische bijstand, netwerken en financiering (Kantis, et al., 2014).Ondernemersvaardigheden kunnen worden ontwikkeld door middel van onderwijs. De vaardigheden die ondernemers nodig hebben, moeten al op jonge leeftijd van start gaan, zodat de nadelen die het onderwijssysteem van een land met zich meebrengt aan het begin van de loopbaan van een ondernemer, worden beperkt. Op universitair niveau, in openbare instellingen, zijn hervormingen van de overheid nodig om de veranderingen te bevorderen die nodig zijn om programma’s te creëren die gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe ondernemers (Kantis, et al., 2014).

Overheidsparticipatie om ondernemerschapsecosystemen te stimuleren

Institutionele platforms kunnen een basis zijn om nieuwe ondernemingsprojecten te ondersteunen. Sommige ondernemers hebben misschien toegang tot betere middelen dan anderen, daarom zouden openbare technische platforms de lat hoger kunnen leggen en de spelregels gelijktrekken voor degenen die dat niet kunnen. Op die manier kunnen ondernemers die misschien nadelen ondervinden ten opzichte van concurrenten, nu een compensatie zien (Kantis, et al., 2014). Een ander belangrijk aspect om het ecosysteem te voeden, en dat de sleutel is om hun ontwikkeling als ondernemer te blijven stimuleren, is via netwerken. Ondernemers moeten netwerken opbouwen die hen naar wereldwijde contacten leiden en nauwere banden met andere bedrijfseigenaars en managers van grote ondernemingen tot stand brengen. Op die manier kunnen ze nieuwe en dynamische bedrijven opbouwen (Kantis, et al., 2014). Toegang tot financiële middelen is een van de beperkingen waarmee ondernemers in een vroeg stadium worden geconfronteerd. Wanneer ecosystemen van ondernemers hun financieringsmethoden verbeteren, ontstaan er mogelijkheden om nieuwe ondernemingen op te richten en te laten groeien. Het ondernemende ecosysteem dat de verbinding vergemakkelijkt van de financiering met degene die ze nodig heeft, toont een betere doorstroming van de financiële mechanismen naar de financiering (Kantis, et al., 2014). Overheidsinterventie in het ecosysteem van het ondernemerschap moet als moderator fungeren en niet echt als actieve deelnemer. Overheidsbanen kunnen voor ondernemers positief of negatief uitpakken. Wanneer het aantal werknemers in overheidsdienst wordt verhoogd, zullen die werknemers er op lange termijn voor zorgen dat de openbare goederen worden verstrekt, dat de coördinatie ertoe bijdraagt dat tekortkomingen worden verminderd, dat de markt onder eerlijke voorwaarden functioneert en dat het concurrentievermogen van de markten wordt bevorderd. De toename van de werkgelegenheid bij de overheid kan worden gezien als een stimulans voor de formaliteiten onder ondernemers, indien de voorwaarden voor registratieprocedures worden vereenvoudigd. Aan de andere kant, als er hoge belastingen zijn om de loonkosten van de publieke werkgelegenheid te dekken, dan zouden nieuwe bedrijven worden gepusht om in de informele sector te opereren (Anchorena & Ronconi, 2014)

Referenties

Anchorena, J. & Ronconi, L., 2014. Entrepreneurship, Entrepreneurial Values and Public Policy in Argentina. In: Entrepreneurship in Latin America. Washington: Inter- American Development Bank.

Auerswald, P., 2015. Ondernemende ecosystemen mogelijk maken. s.l.:Kauffman Foundation.

ILO & UNESCO, 2006. Towards an Entrepreneurial Culture for the Twenty-First Century,s.l.: International Labour Organization and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Kantis, H., Federico, J. & Trajtenberg, L., 2014. Middle-Class Entrepreneurs and Their Firms: A Regional View and International Comparison. In: Entrepreneurship in Latin America. Washington: Inter-American Development Bank.

Mason, P. C. & Brown, D. R., 2014. Entrepreneurial Ecosystems and Growth Oriented Entrepreneurship. OESO LEED-programma en het Nederlandse ministerie van Economische Zaken.

Observatorio Nacional del Emprendedor, 2015. Construcción, generación, y análisis de indicadores para medir el estado y la evolución del ecosistema emprendedor.. s.l.:INADEM.

Pahuja, Dr. Anurag. (2015). Introduction to Entrepreneurship.

Sánchez, M. & Martínez, P., 2017. Metodología para la Creación de Empresas Basadas en Investigación y Desarrollo Tecnológico,México: Instituto Nacional del Emprendedor.

Stam, E. & Spigel, B., 2016. Entrepreneurial Ecosystems, s.l.: Utrecht School of Economics.