14 Fördelar och nackdelar med lagerhållning

Med lager avses den mängd lager eller varor som ett företag har i beredskap för att möta kundernas efterfrågan.

Den spelar en avgörande roll för att verksamheten ska fungera smidigt och vara lönsam.

I den här artikeln diskuteras fördelar och nackdelar med lager och hur lagerhantering påverkar företag.

Advantages and Disadvantages of Inventories
Skrivet av
Innehållsförteckning

Fördelar med lagerhållning

Nackdelar med lagerhållning

Lagerhållning och dess fördelar

Lagerhållning ger flera fördelar för företag, bland annat

Genom att ha ett tillräckligt stort lager till hands kan företagen uppfylla kundorder snabbt, vilket leder till förbättrad kundnöjdhet. Kunderna värdesätter snabb och pålitlig service, och med ett lager som är lättillgängligt kan företagen tillgodose deras behov på ett effektivt sätt.

Lager gör det möjligt för företag att hantera oväntade ökningar i efterfrågan. Om kundorderna plötsligt ökar eller efterfrågan på marknaden stiger, säkerställer ett lager i beredskap att företagen kan uppfylla dessa önskemål utan dröjsmål.

Att ha rätt mängd lager gör det möjligt för företag att bedriva sin verksamhet på ett smidigt sätt. Det förhindrar produktionsförseningar och minimerar risken för lagerbrist, vilket möjliggör oavbruten produktion och effektiv hantering av leveranskedjan.

Vilka är nackdelarna med lagerhållning?

Även om inventeringar har fördelar har de också vissa nackdelar, t.ex:

En betydande nackdel med lagerhållning är det kapital som binds upp i överskottslager. Företag måste investera pengar i inköp och lagring av lager, vilket kan påverka deras kassaflöde och begränsa deras förmåga att investera i andra delar av verksamheten.

Kostnaden för att lagra inventarier kan vara betydande, särskilt om verksamheten kräver stora lagerutrymmen. Hyra, verktyg och underhållskostnader kan öka de totala driftskostnaderna för verksamheten.

En annan nackdel med lagerhållning är risken för inkurans. Produkter eller material som finns kvar i lager under lång tid kan bli föråldrade eller upphöra att gälla, vilket leder till förluster för företaget. Därför är det viktigt att hantera lagernivåer och övervaka produktlivscykler.

Hur påverkar lagerhantering företag?

Effektiv lagerhantering spelar en avgörande roll för företagens framgång. Det handlar om att kontrollera och optimera lagernivåerna för att säkerställa en smidig drift och lönsamhet. Lagerhantering påverkar företag på bland annat följande sätt:

Med korrekt lagerhantering kan företag kontrollera och optimera sina lagernivåer. Genom att övervaka efterfrågemönster och justera lagernivåerna därefter kan företag minimera överskottslager och minska lagerhållningskostnaderna.

Deadstock avser produkter som inte efterfrågas eller som har blivit föråldrade. Lagerhantering hjälper företag att minimera döda lager genom att säkerställa försäljning i rätt tid eller vidta nödvändiga åtgärder för att avyttra lager innan det blir föråldrat.

Lagerhantering är nära kopplat till effektiv hantering av leveranskedjan. Genom att samordna med leverantörer och göra korrekta prognoser för efterfrågan kan företag säkerställa tillgången på råmaterial och färdiga produkter, vilket minimerar risken för lagerbrist eller störningar i leveranskedjan.

Vilka är riskerna med överskottslager?

Även om det är viktigt att ha ett tillräckligt stort lager kan ett för stort lager leda till olika risker och utmaningar, t.ex:

Att hålla överskottslager under en längre period ökar innehavskostnaderna. Dessa kostnader inkluderar lageravgifter, försäkringar och avskrivningar, vilket kan minska företagets lönsamhet.

Att binda upp för mycket kapital i överskottslager kan skapa kassaflödesproblem för företag. Det begränsar deras förmåga att investera i andra områden, betala fordringsägare eller dra nytta av tillväxtmöjligheter.

Överskottslager ökar risken för inkurans. Om produkter blir föråldrade eller förlorar i efterfrågan kan företagen drabbas av förluster när de måste sälja dem till rabatterade priser eller skriva av dem som en förlust.

Hur hanterar man lagernivåer på ett effektivt sätt?

Företag kan anta flera strategier för att hantera lagernivåerna effektivt och minska riskerna i samband med överskottslager. Några effektiva metoder är t.ex:

Noggranna prognoser för kundernas efterfrågan hjälper företagen att fastställa den optimala lagernivå som krävs för att tillgodose kundernas behov. De kan använda historiska data, marknadstrender och kundinsikter för att prognostisera efterfrågan mer exakt.

Regelbunden påfyllning av lager baserat på efterfrågetrender och försäljningsmönster förhindrar överlagring och lagerhållning. Att hålla koll på lageromsättning och ledtider kan hjälpa företag att identifiera rätt tidpunkt för att göra nya beställningar och upprätthålla optimala lagernivåer.

Med hjälp av system och programvara för lagerstyrning kan lagerhanteringsprocesserna effektiviseras. Dessa system tillhandahåller realtidsdata, automatiserar lagerstyrning och genererar rapporter för att underlätta bättre beslutsfattande.

Mer om affärsplanering