Vad är interkulturella relationer?

Även om interkulturella relationer för bara några årtionden sedan var olagliga i stora länder som USA, möter vi dem i dag överallt, och vi kommer att ha en ärlig diskussion om dem.

Läs mer om fördelarna och utmaningarna med interkulturella relationer genom att läsa oss till slutet.

Interkulturella relationer
Skrivet av
Innehållsförteckning

Vad är interkulturella relationer?

En av de viktigaste konsekvenserna av globaliseringen är mångkulturalism. I dag är det mycket troligt att vi kommer att leva tillsammans med människor från andra delar av världen.

Först och främst är det av avgörande betydelse att vi ser kulturen som den form som kommer att forma oss under våra första levnadsår och som sedan kommer att följa oss under hela vår livscykel.

När vi talar om olika kulturer menar vi inte nödvändigtvis människor som bor på olika håll i världen, eftersom interkulturella relationer kan uppstå även mellan två personer från samma land med olika kulturuppfattning.

Till exempel finns det i många latinamerikanska länder ursprungsbefolkningar som har ett eget område inom territoriet där deras lagar och sedvänjor skiljer sig mycket från den övriga befolkningens, och de erkänns och respekteras som en annan och i många fall ursprunglig kultur.

Detta skulle kunna leda till att en person från samma land, men som inte tillhör samma kultur, etablerar en relation med en annan person som tillhör samma kultur. I denna mening skulle vi tala om interkulturella relationer på grund av skillnaderna i seder, lagar och till och med språk.

Detta skulle kunna tas till ett mycket mer globalt exempel där t.ex. en person från Venezuela etablerar en relation med en person från Tyskland. När man lever tillsammans dagligen är det uppenbart att det är oundvikligt med en kulturkrock mellan de två.

Young affectionate intercultural man and woman looking at one another

Varför ökar antalet par från olika kulturer?

Orsaken till att det finns fler par från olika kulturer är osäker, för om vi skulle fråga dem en efter en skulle vi upptäcka att skälen till varför de är tillsammans med den personen skiljer sig från nästa person, eftersom det inte finns någon global orsak till det.

Det kan vara så att en europé är förtrollad av den latinamerikanska kulturen, vilket gör att han/hon omedvetet börjar titta på människor som återspeglar den av naturen. Han kommer då att känna en viss dragningskraft som följer av tillbedjan av den personens kultur.

En annan orsak till att det finns fler par från olika kulturer idag kan vara migration. Utbytesstudenter, som åker till andra länder för att arbeta, eller någon annan anledning till att en person lämnar sitt hemland och tvingas leva och interagera där han eller hon är.

Människor som är mer romantiska kan säga att allt handlar om kärlek. Att när den ”sanna kärleken” kommer spelar det ingen roll vilken ras, vilket kön eller vilket land den kommer ifrån. Att vara förbindelser som ”inte kan undvikas”.

Liksom det också har kommit att bevittna par från olika kulturer av bekvämlighetsskäl, där människor utvecklar en viss nivå av preferens för andra på grund av de fördelar som en legalisering eller naturalisering i ursprungslandet kan innebära beroende på vilket land man befinner sig i.

Det som sagts hittills kan dock sammanfattas med att konstatera hur intressant det är för människor att lära känna och pröva nya saker, inklusive kulturer. Den dynamik som ett par som kan vara kulturellt olik varandra kan ha är något som inte går att jämföra med det vanliga.

Fördelar och utmaningar med interkulturella relationer

Fördelar med interkulturella relationer

Det är ett firande av friheten. För bara några årtionden sedan var det till exempel förbjudet att gifta sig mellan olika raser i USA (dvs. vita och afroamerikanska personer från olika kulturer).

Du kommer att se världen ur ett nytt perspektiv. När du är tillsammans med en person från en annan kultur än din egen ser du bortom din egen synvinkel på alla tänkbara sätt. Det finns saker som ökar i sig själva, t.ex. semesterkalendrar, andlig rikedom, bland annat.

De har vanligtvis smartare barn. Carmit Tadmir, Ada Galinsky och William Maddux genomförde en rad studier där de kom fram till att barn i bikulturella relationer är innovativa, flexibla och mer kreativa, vilket gör att deras kulturella bakgrund blir rikare.

Dubbla firanden. Eftersom länder har sina egna riter, ritualer och festligheter tenderar interkulturella relationer att se detta som ett dubbelt tillfälle att dela mer av sin egen kultur med sin älskade. 

Mångfald av lösningar. När paret står inför problem arbetar de tillsammans för att lösa alla problem som kan uppstå. Interkulturella relationer ger möjlighet att möta problem från olika perspektiv och sätt att lösa problem. Ett öppet par som accepterar varandras förslag och som förenar sina styrkor kan hoppa över alla hinder. 

Utmaningar i interkulturella relationer

Att bli av med fördomar. Även om det kan vara ett bra tillfälle att lära sig att se världen ur ett annat perspektiv kan det för de mest slutna människorna vara en utmaning att göra sig av med sina fördomar och acceptera andras beteenden och seder om de verkar strida mot deras egna.

Lär dig av den inhemska kulturen och språket. Även om det i vissa fall kan vara lättare att lära sig en ny kultur och ett nytt språk, finns det andra fall där det är komplicerat, och det beror inte nödvändigtvis på bristande intresse.

Att veta hur man respekterar personlig tid och utrymme. Uppfattningen om tid och personligt utrymme kan variera mycket från en kultur till en annan. I dessa fall rekommenderas att man inte tar något för givet och att man är flexibel för andra tolkningar av verkligheten.

Utvidgning eller generalisering av skillnader. I vissa fall är det möjligt att angripa eller generalisera aspekter av en annan persons kultur. När vi låter oss ryckas med av fördomar och anklagelser tenderar situationen bara att förvärras till den grad att ömsesidig förståelse inte är möjlig.

Skapa egna rutiner. Det är helt sunt att ständigt vara på jakt efter intressen och passioner som man kan dela som par, om man lägger till den kulturella komponenten kan man skapa bra kvalitetstid tillsammans och främja kunskap och förståelse för den andra kulturen.

Var man kan spendera mer tid. Det finns en utmaning i fråga om interkulturella relationer när det gäller att på lång sikt besluta om vilket som är det bästa alternativet för en plats att bo på. Som vanligt blir platsen där paret möts det land där de bor, men någon gång blir en av paren nostalgisk och vill tillbringa mer tid hemma.

Mer om Mind