Carlos-barraza-logo-50

8 Zalety i wady bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ)

BIZ dotyczą sytuacji, gdy firma lub osoba fizyczna z jednego kraju inwestuje i zakłada działalność w innym kraju. Może to być założenie nowej firmy lub przejęcie istniejącej, budowa nowych obiektów lub inwestowanie w nieruchomości.

W ostatnich latach obserwuje się globalny wzrost BIZ, przy czym kraje rozwijające się stają się coraz bardziej atrakcyjnymi miejscami do inwestowania.

W 2019 roku Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) podała, że przepływy inwestycji zagranicznych osiągnęły 1,3 bln dolarów, co stanowiło wzrost o 5% w stosunku do roku poprzedniego.

Największymi odbiorcami inwestycji krajowych były Chiny i Stany Zjednoczone, a następnie kraje przyjmujące, takie jak Hongkong, Singapur i Holandia.

Advantages and Disadvantages of Foreign Direct Investment
Napisane przez
Spis treści

Korzyści z BIZ

Wady BIZ

Wnioski dotyczące zalet i wad bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Jak wspomniano, istnieje kilka zalet i wad BIZ.

BIZ mogą przynieść znaczną ilość korzyści ekonomicznych, takich jak napływ kapitału, tworzenie miejsc pracy, transfer technologii i wiedzy oraz konkurencyjność.

Natomiast do wad BIZ zalicza się uzależnienie od firm zagranicznych, pakiet kontrolny, homogenizację kulturową, negatywny wpływ na firmy krajowe, wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Ważne jest, aby rozważyć korzyści i wady BIZ i zastanowić się, jak najlepiej je zrównoważyć.

Polityki i regulacje rządowe odgrywają istotną rolę w kształtowaniu wpływu BIZ.

Polityki takie jak zachęty podatkowe, przepisy prawa pracy oraz regulacje dotyczące standardów środowiskowych i społecznych mogą pomóc w przyciągnięciu korzystnych BIZ przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnych skutków dla inwestycji portfelowych.

Dodatkowo rządy mogą stać się inwestorami w przemysł i infrastrukturę, aby poprawić konkurencyjność krajowych firm.

Więcej o Ekosystemie Przedsiębiorczości