Carlos-barraza-logo-50

Czym jest zrównoważony rozwój gospodarczy? Definicja, znaczenie i rozwój

What is Economic Sustainability
Napisane przez

Zrównoważony rozwój gospodarczy zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju gospodarki i konkretnych celów, do których się dąży.

Jednak ogólnie rzecz biorąc, zrównoważenie gospodarcze odnosi się do sytuacji, w której gospodarka może nadal funkcjonować bez doświadczania negatywnych konsekwencji, takich jak inflacja, bezrobocie czy niezrównoważony poziom zadłużenia.

Nie istnieje jeszcze idealny system gospodarczy, ale obecne praktyki, które wspierają długoterminowy wzrost gospodarczy bez negatywnego wpływu na potrzeby społeczne i środowiskowe, muszą być traktowane priorytetowo.

Często wymaga to polityki i praktyk promujących długoterminowy wzrost i stabilność, a nie tych, które mają na celu jedynie zwiększenie krótkoterminowych wyników gospodarczych.

Cele zrównoważonego rozwoju muszą być traktowane poważnie przez różne podmioty władzy, przedsiębiorstwa i społeczeństwo poprzez wyznaczenie minimalnych standardów zachowań, które mogą pomóc w ich realizacji, aby uzyskać długofalowe korzyści.

Jesteśmy już na drodze do ekonomicznie zrównoważonego życia, ale wciąż są aspekty, nad którymi trzeba pracować, jeśli chodzi o zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, poprawę bezpieczeństwa żywnościowego, wyjście z recesji i stworzenie lepszego systemu ludzkiego, który może żyć zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Definicja zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Trwałość gospodarcza to zdolność gospodarki do utrzymania pożądanego poziomu aktywności gospodarczej w długim okresie.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju gospodarczego jest często używana w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju środowiska, ponieważ oba te pojęcia są ze sobą powiązane.

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego wymaga zachowania równowagi pomiędzy zaspokajaniem potrzeb obecnego pokolenia bez uszczerbku dla możliwości zaspokajania własnych potrzeb przez przyszłe pokolenia.

Zrównoważony rozwój gospodarczy oznacza stosowanie różnych strategii optymalnego wykorzystania istniejących zasobów, tak aby w dłuższej perspektywie można było osiągnąć odpowiedzialną i korzystną równowagę. (
Jernonen, 2020
)

Trzy filary zrównoważonego rozwoju

Trzy filary zrównoważonego rozwoju to środowisko, gospodarka i społeczeństwo.

Środowisko

Filar środowiska zrównoważonego odnosi się do środowiskowych aspektów zrównoważonego rozwoju, które skupiają się na ochronie i zachowaniu środowiska naturalnego. Obejmuje to redukcję zanieczyszczeń i odpadów, ochronę zasobów naturalnych oraz promowanie zielonej infrastruktury i praktyk.

Gospodarka

Ekonomiczny filar zrównoważonego rozwoju odnosi się do środowiskowych i społecznych kosztów i korzyści działalności gospodarczej. Jest to fundament, na którym opiera się zrównoważony rozwój, ponieważ dostarcza środków do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Filar gospodarki obejmuje takie zagadnienia jak: ochrona środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom, efektywne gospodarowanie zasobami, zrównoważona konsumpcja i produkcja, sprawiedliwość i włączenie społeczne, wzrost gospodarczy.

Społeczeństwo

Filar społeczeństwa zrównoważonego obejmuje systemy i struktury, które wykorzystujemy do interakcji ze sobą i światem przyrody.

Społeczeństwo jest siłą napędową, która decyduje o tym, jak wykorzystać zasoby środowiskowe i ekonomiczne, którymi dysponuje, aby żyć w sposób zrównoważony.

Dlaczego zrównoważony rozwój gospodarczy jest ważny?

W 2017 roku Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) opublikował swój coroczny Raport o Rozwoju Ludzkim, który pokazał, że prawie 60 procent światowej populacji nadal żyło w „umiarkowanych” lub „niskich” warunkach rozwoju ludzkiego.

Według Banku Światowego w 2013 roku około 767 milionów ludzi żyło poniżej międzynarodowej granicy ubóstwa wynoszącej 1,90 USD dziennie. Liczba ta znacznie spadła od 1990 roku, kiedy to 1,85 mld ludzi żyło w ubóstwie.

Wskaźnik Giniego jest miarą nierówności dochodów, a według Banku Światowego wskaźnik Giniego dla świata wynosił w 2016 roku 0,63.

Oznacza to, że 63 procent światowego dochodu było skoncentrowane w rękach najbogatszych 20 procent ludzi, podczas gdy najbiedniejsze 20 procent miało tylko 3 procent globalnego dochodu.

Zrównoważony rozwój gospodarczy jest ważny, ponieważ zapewnia, że nasza gospodarka może nadal funkcjonować w teraźniejszości bez uszczerbku dla możliwości wykorzystania zasobów na dobra i usługi w dłuższej perspektywie.

Oznacza to, że przedsiębiorstwa i osoby prywatne mogą nadal prosperować gospodarczo, a my możemy utrzymać nasz standard życia.

Zrównoważona gospodarka pomaga również chronić środowisko, ponieważ zmniejsza zapotrzebowanie na działania wymagające dużych zasobów, aby uniknąć niedoborów wody, chronić różnorodność biologiczną, tworzyć właściwe praktyki rolnicze i generować świadome wykorzystanie paliw kopalnych.

Zrównoważony rozwój gospodarczy polega na upewnieniu się, że nasza działalność gospodarcza nie szkodzi środowisku i nie uszczupla zasobów naturalnych.

Oznacza to również tworzenie gospodarki, która zapewnia dobre miejsca pracy i standardy życia dla wszystkich, teraz i w przyszłości.

Nawet jeśli zrównoważony rozwój gospodarczy można uznać za mit, niektórzy ludzie mogą wierzyć, że osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego jest możliwe, podczas gdy inni mogą postrzegać go jako nieosiągalny cel.

Brakuje konsensusu co do tego, czym dokładnie jest zrównoważony rozwój gospodarczy, co utrudnia określenie, czy jest on osiągalny.

Jednakże niektóre czynniki, które są często wymieniane jako niezbędne dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego, obejmują zmniejszenie zużycia zasobów, zwiększenie wydajności oraz promowanie sprawiedliwego dostępu do wykorzystania dostępnych zasobów.

Rozwiązanie problemu zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Pierwszym krokiem jest opracowanie kompleksowego planu rozwoju gospodarczego.

Plan ten powinien zawierać analizę mocnych i słabych stron kraju, a także jego potencjału wzrostu PKB.

Plan ten powinien również określać konkretne cele i zadania dla rozwoju gospodarczego kraju.

Gdy plan jest już gotowy, kolejnym krokiem jest jego realizacja poprzez rozsądną politykę gospodarczą.

Mieszkając w danym kraju będziemy mieli różne potrzeby.

Rząd, społeczeństwo i przedsiębiorstwa powinny być zorientowane na swoje lokalne priorytety gospodarcze, aby móc zająć się obecnym i przyszłym wpływem swoich decyzji na środowisko.

Kroki wspierające długoterminowy wzrost gospodarczy bez naruszania zasobów i ekologii

Promowanie zrównoważonych praktyk:

Obejmuje to takie rzeczy jak korzystanie z energii odnawialnej, recykling i oszczędzanie zasobów oraz stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska.

Inwestuj w zieloną infrastrukturę:

Dotyczy to inwestowania w takie rzeczy jak transport publiczny, odnawialne źródła energii i środki efektywności energetycznej.

Zachęcanie do odpowiedzialnej konsumpcji:

Oznacza to zniechęcanie do marnotrawstwa i promowanie oszczędzania. Oznacza to również edukację ludzi na temat wpływu ich nawyków konsumpcyjnych na środowisko.

Wspieraj firmy, które są przyjazne dla środowiska:

Obejmuje to takie rzeczy jak inwestowanie w przedsiębiorstwa ekologiczne, zapewnianie zachęt podatkowych dla przedsiębiorstw, które stosują zrównoważone praktyki oraz karanie przedsiębiorstw, które zanieczyszczają lub w inny sposób niszczą środowisko.

Zrównoważony rozwój biznesu w działaniu, przykłady działań

Wiele przedsiębiorstw zaczyna działać w sposób bardziej zrównoważony, aby chronić środowisko i zmniejszyć swój wpływ na zmiany klimatyczne.

Obejmuje to takie działania jak zmniejszenie zużycia energii, stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu oraz inwestowanie w odnawialne źródła energii.

Niektóre firmy wyznaczają sobie nawet cele, aby stać się całkowicie neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla.

Podejmując te kroki, firmy mogą pomóc w tworzeniu bardziej zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich.

Trwałość biznesu to zdolność przedsiębiorstwa do utrzymania rentowności i opłacalności w długim okresie.

Obejmuje to takie czynniki jak zarządzanie środowiskiem, odpowiedzialność społeczna i stabilność ekonomiczna.

Istnieje wiele przykładów przedsiębiorstw, które wdrożyły zrównoważone praktyki i osiągnęły sukces.

Patagonia

Jednym z przykładów jest Patagonia, firma odzieżowa, która uczyniła z ochrony środowiska kluczową część swojego modelu biznesowego.

Patagonia ograniczyła stosowanie szkodliwych substancji chemicznych, zminimalizowała ilość odpadów i zainwestowała w energię odnawialną.

W rezultacie firma była w stanie zmniejszyć swój wpływ na środowisko, jednocześnie zwiększając swoją rentowność.

Buty Toms

Innym przykładem jest firma Toms Shoes, która zbudowała swoją markę wokół odpowiedzialności społecznej.

Firma oddaje parę butów za każdą zakupioną parę, zapewniając potrzebującym dzieciom obuwie i przyczyniając się do poprawy ich zdrowia i samopoczucia.

Toms Shoes wspiera również inne cele charytatywne, takie jak dostarczanie czystej wody społecznościom w potrzebie.

Te wysiłki pomogły firmie przyciągnąć klientów, którzy są zainteresowani wspieraniem firm, które dokonują pozytywnych zmian na świecie.

Bechtle AG

Bechtle AG jest jednym z wiodących europejskich dostawców usług IT.

Firma oferuje kompleksowy zakres usług i produktów dla wszystkich aspektów infrastruktury IT, w tym rozwiązań dla centrów danych, przetwarzania w chmurze, usług zarządzanych i innych.

Bechtle AG ogłosiło Strategię Ochrony Klimatu 2030, która przedstawia konkretne cele i działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej, czyli zerowej emisji dwutlenku węgla netto, do 2030 roku.

Strategia ochrony klimatu Bechtle 2030 obejmuje bezpośrednie i pośrednie emisje CO2 oraz łańcuchy wartości upstream i downstream.

Zapoczątkowana w ubiegłym roku strategia zrównoważonego rozwoju 2030 firmy Bechtle zakłada trójstronne podejście polegające na unikaniu, ograniczaniu i kompensacji.

Więcej o planowaniu działalności gospodarczej
Spis treści